case study park narodowy

Park o powierzchni 8074 ha obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry, wytwarzane w dużej mierze przez rzekę Postomię. Symbolem Parku od chwili jego powołania była gęś zbożowa. Od kwietnia 2020 r. jest to gęś tundrowa. Park został założony dla ochrony unikatowych terenów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk, które są jedną z najważniejszych w Polsce ostoją ptaków wodnych i błotnych. Na terenie parku stwierdzono obecność 245 gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Aż 26 z nich należy do gatunków ginących w skali światowej. Są to m.in. wodniczka, derkacz, rycyk, żuraw, bąk, bączek, rybitwa czarna. Tutaj znajduje się największe w Polsce zimowisko arktycznego gatunku łabędzia krzykliwego, a także około 30 bielików, które przyciąga obfitość zimujących kaczek, stanowiących ich pokarm.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Park Narodowy Ujście Warty

Zatrudnienie

Zatrudnienie

ok. 30 pracowników

Branża

Branża

Ochrona Środowiska

Czego oczekiwał klient?

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji w ramach kontroli zarządczej, spełniającej wymagania ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie klientowi zależało na informatyzacji procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem – w tym celu wykorzystano narzędzie erisk. Park narodowy poszukiwał doświadczonego doradcy i konsultanta, który miał na swoim koncie już podobne projekty i przygotował ofertę mocno dopasowaną do specyfiki organizacji. PBSG mogło pochwalić się bogatym portfolio, w którym znajdowali się m.in. klienci z obszaru administracji publicznej.

Więcej o Parku Narodowym Ujście Warty

Co zrobiliśmy?

PRZEANALIZOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

Istotnym krokiem była analiza obecnej dokumentacji, która miała dać odpowiedź na pytanie, jakie zmiany należy wprowadzić, aby była aktualna i zgodna z wymaganiami ustawy o finansach publicznych oraz tymi nakładanymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej.

OPRACOWALIŚMY KONCEPCJĘ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Uzyskana wiedza z analizy była potrzebna do kolejnego kroku, jakim było stworzenie koncepcji systemu zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej. Było to niezbędne, aby opracować dokumentację skupiającą się na zarządzaniu ryzykiem.

ZAKTUALIZOWALIŚMY DOKUMENTACJĘ

Wnioski z analizy i propozycje zmian w dokumentacji zostały zaakceptowane przez klienta. Stworzyliśmy  m.in. polityki, procedury, zasady identyfikacji oraz kryteria oceny ryzyka, przypisaliśmy również uprawnienia i ustaliliśmy kwestie właścicielstwa ryzyka.

INFORMATYZACJA DZIĘKI ERISK

Przygotowana dokumentacja została wdrożona do narzędzia erisk. Narzędzie zostało skonfigurowane tak, aby było jak najbardziej przydatne i pasujące do specyfiki organizacji. Stworzyliśmy między innymi dedykowane skrypty, monity i formularze.

PRZEPROWADZILIŚMY SZKOLENIA I WARSZTATY

Ważnym etapem było podniesienie kompetencji osób korzystających na co dzień z oprogramowania. Przeprowadziliśmy szkolenia z zarządzania ryzykiem i obsługi narzędzia erisk oraz indywidualne warsztaty z właścicielami procesów, w których trakcie odbyła się identyfikacja ryzyk.

KOŃCOWA PREZENTACJA

Na koniec prac zaprezentowaliśmy wdrożone rozwiązania, a także podsumowaliśmy każdy etap projektu i oceny ryzyka. Przedstawiliśmy również dalsze rekomendacje, które miały pozwolić parkowi narodowemu na jeszcze lepszą analizę ryzyka i weryfikację wyników.

Jakie były rezultaty?

Projekt zakładał opracowanie dokumentacji i informatyzacje obszaru zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem narzędzia erisk. Przekazane zostało w pełni skonfigurowane narzędzie, które pozwala na monitorowanie ryzyka, jego analizę, weryfikację wyników, a także raportowanie do Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Dzięki indywidualnym warsztatom, podczas których konsultanci PBSG współpracowali ściśle z pracownikami wyznaczonymi przez klienta, zidentyfikowaliśmy i opracowaliśmy listę ryzyk nieakceptowalnych dla parku.

Park Narodowy „Ujście Warty” pozytywnie przeszedł proces informatyzacji i zyskał dokumentację, która odpowiada potrzebom stawianym przed parkami narodowymi. Tym samym park spełnił wymagania związane z kontrolą zarządczą, jakie nakładała na niego ustawa o finansach publicznych.

Działania firmy PBSG odznaczały się terminowością oraz dokładnością. Szkolenia przeprowadzono w sposób profesjonalny i zrozumiały w siedzibie Parku.
Roman Skudynowski
Zastępca dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty Park Narodowy Ujście Warty

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie