Drezdenko miasto w Polsce położone w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Siedziba miejsko-wiejskiej gminy Drezdenko. Leży na pograniczu Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego, nad Notecią, 40 km na wschód od Gorzowa Wielkopolskiego. Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. Drezdenko liczyło 10 074 mieszkańców.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Urząd Miasta Drezdenko

Branża

Branża

Administracja Państwowa

Czego oczekiwał klient?

Projekt obejmował wdrożenie systemu kontroli zarządczej zgodnego z wymaganiami ustawy o finansach publicznych. Urząd Miejski w Drezdenku chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, czy działa efektywnie, zgodnie z przepisami prawa i czy spełnia wymagania co do wiarygodności sprawozdawczej i ochrony zasobów. Naszym zadaniem było przyjrzenie się obecnie stosowanym procedurom oraz zaproponowanie zmian, dzięki którymi powstał funkcjonalny system obejmujący kontrolę zarządczą oraz procesy zarządzania z ryzykiem.

Co zrobiliśmy?

PRZEPROWADZILIŚMY ANALIZĘ

W pierwszej kolejności przyjrzeliśmy się bieżącej sytuacji urzędu. Sprawdziliśmy, w jakim stopniu są spełniane wymagania ustawy. Uzyskana wiedza była niezbędna do opracowania modelu systemu kontroli zarządczej, który został dostosowany do specyfiki instytucji.

PRZESZKOLILIŚMY PRACOWNIKÓW

Ważnym punktem projektu było podniesienie wiedzy oraz zwiększenie świadomości co do zakresu wymagań ustawy i zarządzania ryzykiem, wraz ze sposobami jego ograniczenia i minimalizacji skutków. W naszych szkoleniach udział wzięła kadra kierownicza.

OPRACOWALIŚMY KONCEPCJĘ SYSTEMU

Przygotowaliśmy koncepcję systemu kontroli zarządczej. Skupiliśmy się na opracowanej metodyce i zasadach zarządzania ryzykiem w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa oraz specyfikacji organizacji.

STWORZYLIŚMY DOKUMENTACJĘ

Ważnym punktem jest standaryzacja procesów i ich udokumentowanie. W tym celu opracowaliśmy dokumentację, która opisuje funkcjonowanie procesu zarządzania ryzykiem. Nacisk położyliśmy na jej przejrzystość oraz praktyczne zastosowanie.

WDROŻYLIŚMY PROCESY

Po pracach przygotowawczych przystąpiliśmy do wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem. Przeprowadziliśmy identyfikację, ocenę i analizę ryzyka, a także określiliśmy sposoby postępowania z ryzykiem w stosownych procedurach.

AUDYT WEWNĘTRZNY

Na koniec przeprowadziliśmy audyt wewnętrzny w wybranej jednostce. Przygotowaliśmy sprawozdanie z audytu, a także plany audytu na lata kolejne na podstawie wyników analizy ryzyka i ustalonej metodologii.

Jakie były rezultaty?

Urząd Miejski w Drezdenku zyskał wydajny system kontroli zarządczej, zgodny z aktualnymi przepisami prawa i wymaganiami stawianymi przed publicznymi instytucjami. Opracowany i wdrożony system objął m.in. mechanizmy kontroli, informację i komunikację oraz monitorowanie i ocenę ryzyk. Dzięki wsparciu naszych konsultantów oraz szkoleniom kadra kierownicza poszerzyła wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, a sama instytucja zyskała zoptymalizowaną dokumentację i system dopasowany do specyfiki organizacji.

Konsultanci podczas wdrożenia wykazali się nie tylko wiedzą merytoryczną i rzetelnością, ale również pełnym zrozumieniem specyfiki i potrzeb naszej organizacji i pełnym zaangażowaniem.
Maciej Pietruszak
Burmistrz Urząd Miasta Drezdenko

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie