Projekt przedłużenia KRI rozpatrywany w trybie pilnym

17 kwietnia 2024 r. w trybie pilnym skierowano do rozpatrzenia projekt zmiany ustawy. Mianowicie chodzi o ustawę „Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”. Przewiduje on m.in. przedłużenie obowiązywania (KRI) Krajowych Ram Interoperacyjności o 2 lata.

Tryb pilny oznacza, że projekt będzie rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów z pominięciem uzgodnień, konsultacji publicznych. Ominie też opiniowanie oraz rozpatrzenie przez właściwe komitety. Takie przyspieszenie wynika przede wszystkim z faktu, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostały czasowo utrzymane w mocy jedynie do dnia 23 maja 2024 r.

Projekt ma zapewnić zgodność niektórych przepisów z działu informatyzacja z obowiązującymi i planowanymi do wdrożenia przepisami europejskimi, m.in. Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej oraz dyrektywy radiowej UE.

W odniesieniu do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych projekt przewiduje wydłużenie o 2 lata obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Ma to zapewnić wysoki poziom interoperacyjności sektora publicznego w całej Unii (akt w sprawie Interoperacyjnej Europy).

Projekt oraz dokumenty towarzyszące dostępne są tu: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (17.04.2024)

Wykonaj audyt KRI z PBSG!

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!