Zarządzanie procesowe oraz opracowanie mapy procesów w Politechnice Świętokrzyskiej

PBSG zakończyła projekt realizowane na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej obejmujący swym zakresem opracowanie mapy procesów i przeprowadzenie działań w zakresie budowania kompetencji w obszarze mapowania i zarządzania procesowego dla pracowników Uczelni pełniących kluczowe role w realizacji zadań związanych z zarządzanie procesowym. Działania te były współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu „Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską – WiRKIN”.

Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Uczelni. Szkolenie obejmowało przybliżenie wiedzy z zakresu zarządzania procesowego oraz część praktyczną, na którą składała się nauka metodologii (notacji) tworzenia map procesów. Działania te były realizowane z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia informatycznego Smart. Dzięki szkoleniu uczestniczące w nim osoby potrafiły samodzielnie identyfikować procesy i tworzyć kompletne mapy.

W drugiej części projektu konsultanci PBSG przeprowadzili indywidualne warsztaty z wyznaczonymi pracownikami. Podczas warsztatów identyfikowano istniejące w Uczelni procesy, które następnie zostały odpowiednio sklasyfikowane i opisane na szczegółowych diagramach w oprogramowaniu Smart. Ponadto zidentyfikowane procesy zostały ujednolicone w ramach całej organizacji i poddane optymalizacji. Efektem warsztatów było ulepszenie procesu zarządzania Uczelnią, poprzez zapewnienie lepszej i bardziej efektywnej kontroli nad przebiegiem i sposobem realizacji procesów oraz ich wynikami.

Ostatnim etapem projektu było wprowadzenie utworzonych map procesów do uczelnianej bazy, dzięki czemu procesy mogły być samodzielnie modyfikowane przez wyznaczone osoby. Ponadto bardzo istotny jest fakt, że utworzone mapy procesów zostały udostępnione pracownikom Uczelni poprzez aplikację webową Smart Portal.

Dzięki wdrożeniu i zastosowaniu oprogramowania Smart, które zostało wsparte doświadczeniem  wiedza merytoryczną konsultantów PBSG możliwe było sprawne i przejrzyste przedstawienie w sposób graficzny przebiegu procesów występujących w Uczelni i jednocześnie zapewnienie możliwości ich optymalizacji.

Informacja o kliencie

Politechnika Świętokrzyska – publiczna uczelnia techniczna założona w 1965 roku w Kielcach.

Jest najstarszą uczelnią w regionie i jedyną na tym terenie państwową uczelnią techniczną. Początek uczelni datuje się na rok 1965, kiedy to powstała Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Dwa lata później, po uzyskaniu prawa prowadzenia studiów dziennych, przekształcona została w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. Uzyskanie w roku 1972 przez Wydział Mechaniczny prawa doktoryzowania pozwoliło na dalsze przekształcenie uczelni w 1974 roku w Politechnikę Świętokrzyską. Kształci 10 000 studentów w ramach 16 kierunków i 50 specjalności.

Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 21. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 3943. pośród wszystkich typów uczelni.