Wytyczne KNF w zakresie zarządzania danymi

Wytyczne KNF w zakresie zarządzania danymi dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji – Jak w praktyce powinno wyglądać ich wdrożenie?

Zarządzanie jakością danych jest ciągłym procesem definiowania parametrów jakościowych danych, które spełniają potrzeby biznesowe oraz zapewniają, że zdefiniowane parametry zostaną dotrzymane.

Według wytycznych KNF dotyczących: zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji – w każdym z towarzystw powinny obowiązywać sformalizowane zasady zarządzania jakością danych, których zakres i poziom szczegółowości powinny być uzależnione od skali i specyfiki działalności oraz określonej istotności poszczególnych grup danych.

Całość wdrożenia rozpoczyna się od inwentaryzacji danych. Inwentaryzacja pozwala na zebranie wszystkich informacji na temat danych przetwarzanych w ramach działalności danej organizacji. Jej wynikiem jest określenie przykładowych zbiorów informacji, źródła ich pochodzenia, procesu do jakiego się odnoszą i właściciela, który jest za ich przetwarzanie odpowiedzialny. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest punktem wyjścia do stworzenia procesu zarządzania jakością danych, a następnie udoskonalenia tego procesu wdrożeniem narzędzia informatycznego, które pozwoli na przeprowadzenie badań pod kątem zachowania określonej jakości danych.

NIEZALEŻNIE OD PRZYJĘTEJ PRZEZ DANE TOWARZYSTWO METODYKI I TERMINÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA DANYMI, ZASADY POWINNY OBEJMOWAĆ:

Okresowe dokonywanie oceny jakości danych,

Bieżące monitorowanie jakości danych.

Dokonywanie czyszczenia danych,

Identyfikację przyczyn błędów występujących w danych, wewnętrzne procesy i procedury, zapewniające adekwatność, kompletność i dokładność danych,

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie