Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w NFZ

PBSG zakończyło projekt wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem wg COSO II w centrali i oddziałach regionalnych NFZ. Projekt objął dostawę i wdrożenie narzędzi informatycznych erisk.

Projekt objął:

usługi doradztwa w zakresie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, wraz z identyfikacją, analizą i oceną ryzyk dokonaną w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w oparciu o „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”, ogłoszone przez Ministra Finansów w komunikacie nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Min. Finansów Nr 15, poz. 84) i model kontroli Coso II oraz przeprowadzenie szkolenia dla kadry zarządzającej Centrali Funduszu w tym zakresie,

zakup modułu erisk, składającego się z licencji stanowiskowej i licencji dostępowej dla 50 użytkowników wraz ze szkoleniem z zakresu jego funkcjonalności oraz asystą techniczną oprogramowania.

W ramach projektu zoptymalizowano następujące aspekty zarządzania ryzykiem:

 • Określanie celów, zadań i podzadań,
 • Określanie mierników (analiza dobrych i złych praktyk),
 • Podejście procesowe – wyznaczanie celów – zarządzanie ryzykiem,
 • Identyfikacji ryzyka,
 • Analiza ryzyka,
 • Reakcja na ryzyko,
 • Samoocena kontroli zarządczej,
 • Procedury i instrukcje postępowania – wymagane załączniki – wzory dokumentów,
 • Dokumentacja procesu – zakres podmiotowy i zakres przedmiotowy,
 • Opracowanie biblioteki ryzyk,
 • Zakres uprawnień i obowiązków wynikających z procesu zarządzania ryzykiem, w tym rola wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
 • Polityka/Księga Zarządzania Ryzykiem.

 

Całość prac prowadzona była z wykorzystaniem obecnie najczęściej wybieranego oprogramowania do zarządzania ryzykiem erisk.

Informacja o kliencie:

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

Do zadań NFZ należy przede wszystkim:

 • określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym
 • przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie,
 • finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe;
 • opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych;
 • wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych;
 • monitorowanie ordynacji lekarskich;
 • promocja zdrowia;
 • prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych;
 • prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia;
 • koordynacja i refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym w granicach Unii Europejskiej.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie