Ustawa o finansach PBSG

Zarządzanie ryzykiem w kontekście Ustawy o finansach publicznych – usługi PBSG w zakresie dostosowania struktury audytu wewnętrznego i modelu zarządzania ryzykiem urzędu do wymagań ustawy.

W obecnej rzeczywistości wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń ma miejsce bardzo często. Dotyczą one każdego obszaru działalności jednostek administracji publicznej: zarządzania, finansów, działalności operacyjnej, czy też bezpieczeństwa informacji. Skutki ryzyk praktycznie zawsze związane są ze stratami w wymiarze finansowym. Zdecydowanie bardziej szkodliwe dla organizacji mogą być jednak skutki jakościowe. Reputacja jest wszak najcenniejszym z zasobów na rynku.

Zaktualizowana w sierpniu 2009 roku Ustawa o finansach publicznych nie tylko zauważa wagę systemowego podejścia do ryzyka, ale przede wszystkim zobowiązuje jednostki administracji publicznej do wprowadzenia mechanizmów kontroli zarządczej zapewniających zarządzanie ryzykami, na jakie narażona jest organizacja.

W ramach ustawy szczególna uwaga zwrócona jest zarówno na rolę i zakres działania audytu wewnętrznego, jak i komitetu audytu – dokument w tym zakresie wskazuje między innymi na konieczność uwzględniania analizy ryzyka przy planowaniu audytów oraz rolę i odpowiedzialność komitetu audytu zarówno w zakresie identyfikacji ryzyk, jak i oceny skuteczności środków kontroli zarządczej.

Ustawa zwraca również uwagę na konieczność przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, co nieodłącznie kojarzy się systemami antykorupcyjnymi i antydefraudacyjnymi.

Usługi doradcze  w zakresie dostosowania do wymagań Ustawy o finansach publicznych

PBSG w ramach dostosowania do wymagań wynikających z Ustawy o finansach publicznych oferuje następujące rozwiązania:

 • Szkolenia i warsztaty oraz doradztwo we wdrożenie modelu zintegrowanego zarządzania ryzykiem (wg COSO II)

Efektem prac doradców jest udokumentowany i wdrożony system zarządzania ryzykiem zintegrowany z dotychczasową działalnością jednostki

 • Szkolenia i warsztaty oraz doradztwo w zakresie organizacji wydziału/komórki audytu wewnętrznego

W wyniku prac przeprowadzonych przez doradców PBSG w organizacji wdrożone zostają mechanizmy związane z planowaniem, realizacją i dokumentowaniem audytów

 • Szkolenia i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

Zbudowany w oparciu o analizę ryzyka wystąpienia zdarzeń korupcyjnych system pomaga w minimalizacji i eliminowaniu potencjalnych ryzyk korupcyjnych.

 • Oprogramowanie Smart Architect, Smart Portal, Smart Audyt

Oprogramowanie do modelowania I mapowania procesów pomaga w reorganizacji i usystematyzowaniu działań realizowanych w poszczególnych obszarach działania organizacji.

 • Oprogramowanie Risk Management

Oprogramowanie PBSG pomaga w usystematyzowaniu procesu zarządzania ryzykiem w szczególności w zakresie zbierania, analizy i raportowania wartości poszczególnych ryzyk

 • Oprogramowanie aCCelerate

To światowej klasy rozwiązanie służące do budowy kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Nasze podejście

Projekty zarządzania ryzykiem wymagają wiedzy i doświadczenia oraz pełnego zaangażowania. Bardzo często organizacje nie mają zasobów w postaci czasu oraz osób potrzebnych do ich realizacji. Służymy w tym zakresie wsparciem.

Nasze podejście opiera się na budowie zespołu projektowego składającego się z wyznaczonych pracowników z Państwa oraz naszej strony, stworzeniu harmonogramu działania oraz regularnych spotkaniach minimalizujących czas realizacji zadań i ewentualny wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy.

Doskonalona podczas wielu projektów i zgodna z wymaganiami światowych standardów metodyka jest zawsze dostosowywana indywidualnie do Państwa potrzeb. W efekcie otrzymują Państwo profesjonalne wsparcie w wybranym obszarze zarządzania ryzykiem.

Nasze doświadczenie

Zrealizowaliśmy szereg projektów w zakresie zarządzania ryzykiem. Wsparliśmy naszą wiedzą i doświadczeniem firmy z sektora finansowego, energetycznego, produkcyjnego, jak również jednostki administracji publicznej (np. KRUS, ZUS, Polski Komitet Normalizacyjny, UDT, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ARiMR, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Budowaliśmy u naszych klientów korporacyjne mapy ryzyk, przygotowywaliśmy dokumentację procesu zarządzania ryzykiem, badaliśmy zgodność z wymogami ustawy SOX, testowaliśmy czynności kontrolne, wdrażaliśmy systemy bezpieczeństwa informacji.

Zakres usług

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje wdrożenie od podstaw całego procesu zarządzania ryzykiem, jak również wsparcie przy rozwijaniu poszczególnych jego części. Przeprowadzamy szkolenia i warsztaty. Zajmujemy się również wykonywaniem niezależnych przeglądów i audytów funkcjonujących w firmie rozwiązań, również w zakresie zgodności ze standardami COSO I i COSO II.

Standardowy projekt wdrożenia obejmuje następujące etapy:

 • Określenie zakresu projektu poprzez wyznaczenie komórek organizacyjnych i osób biorących udział w projekcie,
 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem
 • Opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem,
 • Identyfikacja ryzyk i odpowiadających im środków kontroli w poszczególnych obszarach działalności.
 • Analiza ryzyk w oparciu o ustaloną na wcześniejszym etapie metodykę oceny
  prawdopodobieństwa i skutków ich realizacji oraz metodykę oceny skuteczności funkcjonujących środków kontroli.
 • Wyznaczenie poziomów ryzyka, budowa mapy ryzyk oraz wyznaczenie poziomu akceptowalności.
 • Ustalenie reakcji na ryzyko.
 • Wyznaczenie właścicieli ryzyk oraz menedżera ryzyka odpowiedzialnego za cały proces.
 • Budowa dokumentacji procesu zarządzania ryzykiem

W naszych projektach wspieramy się oprogramowaniem do zarządzania ryzykiem aCCelerate oraz Risk Management

W przypadku dalszych informacji prosimy o kontakt: firma@pbsg.pl