Twoja SKOK jest jedną z największych w Polsce Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-kredytowych i w chwili obecnej skupia kilkadziesiąt tysięcy członków oraz posiada aktywa w wysokości kilkuset milionów złotych. Twoja SKOK posiada również sieć ponad pięćdziesięciu placówek na terenie całej Polski.

Głównym celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz upowszechnianie idei samopomocy finansowej.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Branża

Branża

Usługi finansowe

Czego oczekiwał klient?

Obsługa finansowa członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-kredytowej  wymaga nie tylko zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, lecz również zagwarantowania ich dostępności w każdym czasie i warunkach. Niezbędna jest właściwa wiedza i doświadczenie, ale także odpowiednie przygotowanie na sytuacje kryzysowe, niezależne od kasy.  

Zachowanie ciągłości działania jest następstwem podejścia biznesowego. Ponadto konieczne jest również zachowywanie wysokich standardów określanych przez przepisy prawne i wytyczne organów nadzorczych. Dotyczy to procesów każdej kasy jak i wykorzystywanych systemów IT.  

Zarząd Twojej SKOK podjął decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu systemu zapewnienia ciągłości działania spełniającego wymagania normy ISO 22301 oraz zgodnego z przepisami prawa i wytycznymi regulatorów. Po przeprowadzeniu analizy rynku zdecydowano się na wybór PBSG. 

Co zrobiliśmy?

Audyt przedwdrożeniowy

Przed przystąpieniem do działań zwianych z wdrożeniem systemu przeprowadziliśmy audyt, którego celem była identyfikacja i analiza aktualnie wykorzystywanych procedur, procesów i struktur zarządzania. W kolejnym kroku dokonaliśmy weryfikacji spełnienia przez Kasę poszczególnych wymagań normy wraz ze wskazaniem luk i elementów, które wymagają uzupełnienia. Zostało to ujęte w raporcie końcowym zawierającym również rekomendacje i ustalenia.

Analiza wpływu na biznes (BIA)

Kolejnym etapem było zidentyfikowanie procesów i systemów krytycznych z punku widzenia niezakłóconego działania Kasy. Przygotowaliśmy metodykę i wskazaliśmy wpływ zakłócenia na procesy. Następnie dokonanaliśmy analizy otoczenia organizacji, krytycznych zasobów i powiązań pomiędzy procesami a systemami informatycznymi.

Analiza ryzyka

W odniesieniu do krytycznych procesów i systemów IT dokonaliśmy analizy potencjalnych zagrożeń, waz ze wskazaniem ich potencjalnego prawdopodobieństwa i wpływu. Wykonaliśmy również ocenę skuteczności stosowanych obecnie środków kontroli oraz opracowaliśmy strategię postępowania z ryzykami.

Przygotowanie dokumentacji systemowej

Kolejnym elementem było przygotowanie dokumentacji systemowej wraz z głównym dokumentem – planem ciągłości działania – określającym główne zasady funkcjonowania systemu. Następnie przygotowaliśmy plany awaryjne w odniesieniu do poszczególnych zdarzeń mogących skutkować zakłóceniem funkcjonowania procesów i systemów IT.

Przeprowadzenie szkoleń

Istotnym elementem projektu było przeszkolenie pracowników, co miało na celu zwiększenie ich świadomości w zakresie ciągłości działania, przygotowanie na realizację przyznanych ról oraz lepsze postępowanie z ryzykami.

Przetestowanie planu ciągłości działania

Ostatnim elementem było zweryfikowanie przygotowanej dokumentacji oraz przećwiczenie działania w warunkach kryzysu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zarzadzanie kryzysem i koordynacje różnych komórek Kasy. Testowanie przeprowadziliśmy w formie symulacji zdarzenia kryzysowego.

Jakie były rezultaty?

W ramach współpracy opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania ciągłością działania w Twojej SKOK zgodnie z normą ISO 22301. Poza wypełnieniem wymagań normy celem wdrożenia było przygotowanie systemu zgodnego z rekomendacjami M i D oraz dobrymi praktykami dla sektora finansowego. W ramach projektu zrealizowaliśmy poszczególne etapy wdrożenia poczynając od analizy organizacji, a kończąc na przetestowaniu planu ciągłości działania.

Twoja SKOK jest w pełnym zakresie zadowolona z wyboru firmy PBSG do realizacji projektu i pragnie polecić firmę PBSG jako doświadczonego i profesjonalnego partnera świadczącego usługi na bardzo wysokim poziomie.
Jarosław Górski
p.o. Prezesa Zarządu Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie