System zarządzania ciągłością działania w Twoja SKOK

W ramach współpracy PBSG opracowała i wdrożyła system zarządzania ciągłością działania w Twojej SKOK zgodnie z normą ISO 22301. Poza wypełnieniem wymagań normy celem wdrożenia było przygotowanie systemu zgodnego z rekomendacjami M i D oraz dobrymi praktykami dla sektora finansowego. W ramach projektu zrealizowano poszczególne etapy wdrożenia poczynając od analizy organizacji, a kończąc na przetestowaniu planu ciągłości działania.

AUDYT PRZEDWDROŻENIOWY

Przed przystąpieniem do działań zwianych z wdrożeniem systemu przeprowadzono audyt, którego celem była identyfikacja i analiza aktualnie wykorzystywanych procedur, procesów i struktur zarządzania. W kolejnym kroku dokonano weryfikacji spełnienia przez Kasę poszczególnych wymagań normy wraz ze wskazaniem luk i elementów, które wymagają uzupełnienia. Zostało to ujęte w raporcie końcowym zawierającym również rekomendacje i ustalenia.

ANALIZA WPŁYWU NA BIZNES (BIA)

Kolejnym etapem było zidentyfikowanie procesów i systemów krytycznych z punku widzenia niezakłóconego działania Kasy. Przygotowano metodykę i wskazano wpływ zakłócenia na procesy. Następnie dokonano analizy otoczenia organizacji, krytycznych zasobów i powiązań pomiędzy procesami a systemami informatycznymi.

ANALIZA RYZYKA

W odniesieniu do krytycznych procesów i systemów IT dokonano analizy potencjalnych zagrożeń, waz ze wskazaniem ich potencjalnego prawdopodobieństwa i wpływu. Dokonano również oceny skuteczności stosowanych obecnie środków kontroli oraz opracowano strategię postepowania z ryzykami.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ

Kolejnym elementem było przygotowanie dokumentacji systemowej wraz z głównym dokumentem -Planem ciągłości działania – określającym główne zasady funkcjonowania systemu. Następnie przygotowane zostały plany awaryjne w odniesieniu do poszczególnych zdarzeń mogących skutkować zakłóceniem funkcjonowania procesów i systemów IT.

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

Istotnym elementem projektu było przeszkolenie pracowników, co miało na celu zwiększenie ich świadomości w zakresie ciągłości działania, przygotowanie na realizację przyznanych ról oraz lepsze postępowanie z ryzykami.

PRZETESTOWANIE PLANU CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Ostatnim elementem było zweryfikowanie przygotowanej dokumentacji oraz przećwiczenie działania w warunkach kryzysu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zarzadzanie kryzysem i koordynacje różnych komórek Kasy. Testowanie zostało przeprowadzone w formie symulacji zdarzenia kryzysowego.

Informacje o Kliencie

Twoja SKOK jest jedną z największych w Polsce Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-kredytowych i w chwili obecnej skupia kilkadziesiąt tysięcy członków oraz posiada aktywa w wysokości kilkuset milionów złotych. Twoja SKOK posiada również sieć ponad pięćdziesięciu placówek na terenie całej Polski.

Głównym celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz upowszechnianie idei samopomocy finansowej.

Sprawdź pozostałe Newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie