Sprawozdanie z konferencji praktyczne aspekty wdrażania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w kontekście Ustawy o Finansach Publicznych…

Sprawozdanie z konferencji praktyczne aspekty wdrażania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w kontekście Ustawy o Finansach Publicznych

17 maja 2011 w Warszawie odbyła się konferencja poświęconej tematyce wdrażania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem. Organizatorami konferencji były:  PBSG, Pallens  i Audyt.Net  oraz Grupa Doskonalenia Zawodowego. W konferencji wzięło udział ponad 70 uczestników reprezentujących ponad 50 urzędów administracji centralnej i samorządowej.

Celem konferencji było omówienie praktycznych aspektów wdrażania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w jednostce publicznej w kształcie nadanym nową ustawą o finansach publicznych  – zgodnie ze standardami proponowanymi przez Ministra Finansów. Zaproszeni eksperci przedstawili nie tylko podstawy prawne, ale przede wszystkim stosowane rozwiązania w swoich jednostkach. Konferencja dostarczyła praktycznych i  przydatnych informacji zarówno kierownikowi jednostki, jak również pracownikom bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrożenie systemu w swoich jednostkach.

Na zakończenie  konferencji organizatorzy rozlosowali ufundowane przez PBSG  licencje oprogramowania Risk Manager dla 3 urzędów, które brały udział w konferencji.

W opinii uczestników konferencja spełniła oczekiwania, a zaplanowany program wykładów pozwolił na przegląd różnych podejść do spełnienia wymogów Ministra Finansów. W kolejności występowania wśród prelegentów mieliśmy okazję gościć:

Technologie informatyczne i audyt informatyczny jako narzędzia wspomagające kontrolę zarządczą

Dr inż. Grażyna Wójcik – Radca Ministra, Ministerstwo Finansów, SGGW

Projekt wdrożenia kontroli zarządczej opartej na zarządzaniu ryzykiem w Ministerstwie Środowiska

Artur Słabuszewski – Departament Audytu

Efektywność  zarządzania uczelnią publiczną a system kontroli zarządczej
Ewa Sławioska-Tomtała, Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego, SGGW

Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej w sieci archiwów państwowych

Marek Marczuk – Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Efekty wdrażania procedury zarządzania ryzykiem w Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w latach 2009 – 2010.

Marcin Szemraj
– Audytor Wewnętrzny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Praktyczne aspekty wdrażania kontroli zarządczej oraz zarządzanie ryzykiem w Urzędzie Dozoru Technicznego w kontekście ustawy o finansach publicznych

Jan Leszczyński – Dyrektor Biura Audytu i Kontroli

Ryzyko przeformalizowania i niedoformalizowania organizacji w kontekście kontroli zarządczej

Ryszard Żukowski – Dyrektor, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Agnieszka Purgat – Dyrektor, Biuro Audytu i Kontroli, Urząd Miasta Poznania

Zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem – praktyka współistnienia i funkcjonowania w jednostkach sektora finansów publicznych. Studium przypadku i dokumentacji.

Piotr Welenc

Doświadczenia płynące z wdrożenia ERM w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Maciej Lipiec – Ekspert,

Aleksander Kurstak – Główny Specjalista,

Doświadczenie we wdrażaniu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin
Małgorzata Mach-Dudek – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji,
Marta Kulbaka – Kierownik Referatu ds. Zarządzania Urzędem

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy uczestnikom i prelegentom za wzięcie udziału w konferencji.