Relacja z V konferencji DNV

Zarządzanie ryzykiem, zapobieganie nadużyciom, six sigma i lean management – relacja z V konferencji DNV

W dniach 19-20 października 2006r. odbyła się we Warszawie piąta już edycja konferencji Det Norske Veritas Poland, której wiodącym tematem było Kompleksowe zarządzanie ryzykiem – Jeśli myślisz o biznesie, pomyśl o ryzyku.

Konferencja od samego początku cieszyła się dużym zainteresowaniem osób z całej Polski i z zagranicy. Wśród gości byli prezesi, przedstawiciele firm i stowarzyszeń zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz specjaliści informacji w zakresie zarządzania ryzykiem. Tematyka konferencji koncentrowała się na problematyce zarządzania ryzykiem w organizacji. W ciągu dwóch dni jej trwania uczestnicy mieli szansę wysłuchania licznych wystąpień autorów zaproszonych przez organizatorów.

Wystąpienia obejmowały trzy bloki tematyczne: zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Odpowiedzialność społeczna organizacji (Corporate Social Responsibility)/Odporność organizacji na oszustwo i korupcję (Fraud &Corruption Resistance Profile),  Odpowiedź programu Lean Six Sigma na ryzyko operacyjne.

Sesję wprowadzającą, którą prowadził Wiceprezes Zarządu Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o., Włodzimierz Biel, rozpoczęło wystąpienie Ireneusza Kaczmarczyk – socjologa, trenera psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Następnie Szymon Kamiński, Project Manager Research / Global Business Development Project Manager, wygłosił referat w zakresie ryzyka operacyjnego. Po nim kolejno występowali: Adam Łaszyn, Szef Alert Media Communications. Wiceprezes Związku Firm Public Relations z bardzo praktycznym wykładem – jak poważne konsekwencje niesie za sobą utrata pozytywnego wizerunku firmy, Tomasz Miazek, Członek Zarządu POLRISK, który zaprezentował cele i działalność Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, oraz Jerzy Zięba, Prezes zarządu BARON S.A. z tematem Korporacyjne zarządzanie ryzykiem i Peter Wieland, Global Business Development Manager for Corporate Social Responsibility (CSR), DNV z budzącym wiele emocji tematem w zakresie oceny odporności organizacji na korupcję i oszustwo (Fraud and Corruption Resistance Profile). Gośćmi specjalnymi pierwszego dnia konferencji byli przedstawiciele służb antyterrorystycznych z wykładami w zakresie niebezpieczeństw i ryzyk działań terrorystycznych oraz zasady negocjacji.

Wygłoszone w pierwszym dniu referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i żywą reakcją uczestników konferencji. Dyskusja na temat oceny odporności systemów zarządzania na działania defraudacyjne i korupcyjne, gorąco propagowanego przez Peter Wieland, stała się punktem wyjścia do rozważań na temat polityki (a raczej jej braku) przeciwdziałania zdarzeniom defraudacyjnym w naszym kraju. Temat ten przewijał się w rozmowach uczestników konferencji do końca obrad. Dzień pierwszy zakończył się tradycyjnym już bankietem, gdzie kontynuowano rozpoczęte dyskusje.

 Drugi dzień konferencji poświęcono trzem tematom panelowym:

  • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym prowadzonym przez Jerzego Ziębę i Szymona Kamińskiego
  • Odpowiedzialność społeczna organizacji (Corporate Social Responsibility)/Odporność organizacji na oszustwo i korupcję (Fraud &Corruption Resistance Profile) prowadzonego przez Nigel Iber, Peter Wiegand, Marcin Zastawa, Edmund J. Saunders
  • Odpowiedź programu Lean Six Sigma na ryzyko operacyjne – Bartosz Brosowski, Lean Six Sigma Solutions, Tomasz Słupek, Dyrektor Sprzedaży DNV Poland

Drugi dzień konferencji pozwolił  wyodrębnić dwa podstawowe problemy. Pierwszy z nich to konieczność koordynacji procesów zarządzania w organizacji w oparciu o kompleksową analizę ryzyka, nie po to, żeby spowalniać decyzje ale po to, żeby redukować ryzyko złych decyzji. Zwracano przy tym uwagę na konieczność zachowania równowagi między metodą oceny ryzyka, częstotliwością z jaką  się ją dokonuje oraz interpretacją informacji z analizy. Drugi problem to niespotykany wzrost zagrożeń defraudacyjnych oraz korupcyjnych i potwierdzona potrzeba wpisania tych działań do zarządzania ryzykiem, tak aby było ono wsparciem dla wszelkich działań redukujących możliwość wystąpienia nadużyć.

Po raz kolejny konferencja DNV zakończyła się sukcesem. Zarówno program, prelegenci, jak i jej międzynarodowy charakter niezmiennie potwierdzają przyjętą przez DNV strategię propagowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania.