Raport z audytu bezpieczeństwa informacji – co powinien zawierać?

Audyt bezpieczeństwa informacji sprawdza poziom bezpieczeństwa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Na koniec prac przygotowywany jest raport z podsumowaniem, który uwzględnia m.in. stwierdzone niezgodności, luki, a także rekomendacje. Dowiedz się, co jeszcze powinno znaleźć się w raporcie z audytu.

Każda organizacja powinna opracować i wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów realizujących zadania publiczne – zgodnie z ustawą o Krajowych Ramach Interoperacyjności zobowiązane są do stałego monitorowania, kontroli, utrzymywania i doskonalenia systemu, aby zapewnić poufność, dostępność i integralności informacji. Bezpieczeństwo informacji jest kwestią niezwykle ważną w kontekście każdego działania biznesowego, dlatego i inne organizacje powinny zadbać nie tylko o procedury i polityki bezpieczeństwa, ale też o systematyczne audyty. Rezultatem prac audytorskich jest raport, który wskazuje nieprawidłowości oraz sposoby ich naprawy.

audyt bezpieczeństwa informacji

Po co wykonuje się audyt bezpieczeństwa informacji?

Międzynarodowym standardem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest ISO/IEC 27001. Norma ta określa wymagania i zasady odnoszące się do poprawy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji wraz z najlepszymi praktykami. Rolą audytu jest weryfikacja poprawności stosowanych zabezpieczeń w odniesieniu do założonych wymagań. Sam audyt jest procesem, prowadzonym przez niezależną jednostkę, która gromadzi i ocenia materiały funkcjonujące w organizacji i bada je pod kątem zgodności z ustalonymi kryteriami (np. przepisami prawa, normami czy politykami bezpieczeństwa).

Z jednej strony audyt bezpieczeństwa informacji daje odpowiedź na pytanie, czy organizacja spełnia obowiązki formalne, a z drugiej analizuje wymogi techniczne dotyczące systemów informatycznych, przy pomocy których informacje są przetwarzane. W tym celu stosuje się rozmaite narzędzia. Przykładowo w PBSG badamy dokumentację (w tym dotyczącą przetwarzania danych osobowych), przeprowadzamy wywiady, ankiety listy kontrolne i wykonujemy testy. Na koniec weryfikujemy zebrane dane, aby ostatecznie przygotować wnioski z audytu. Przeprowadzamy też spotkanie zamykające audytu, na którym przedstawiamy raport wraz z rekomendacjami.

Co znajdziesz w raporcie z audytu bezpieczeństwa?

Każdy audyt kończy się raportem, w którym oprócz wskazania luk i braków zamieszcza się również propozycję działań naprawczo-korygujących. W praktyce raport podzielony jest na dwie części – pierwsza część zawiera sumaryczne zestawienie wyników audytu w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa informacji, a druga – wytyczne do doskonalenia i zakres prac, które zwiększą poziom bezpieczeństwa informacji. Niezwykle ważne jest, aby sam audyt, jak i rekomendacje, dostosowane były do branży i specyfikacji organizacji, a także do już funkcjonujących procedur.

Raport zawiera wnioski z analiz dotyczących m.in.:

 • dokumentacji pod kątem ich zgodności z przepisami, efektywności oraz aktualności
 • procedur i sposobu przetwarzania danych osobowych
 • wymogów technicznych dotyczących systemów informatycznych
 • zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych
 • fizycznych środków bezpieczeństwa, np. zabezpieczenia pomieszczeń, ochrona przeciwpożarowa, urządzenia zabezpieczające przed utratą zasilania itd.
 • wiedzy pracowników nt. procedur bezpieczeństwa zarządzania informacją

Analiza wyników poszczególnych elementów audytu i ich zależności daje pełny obraz sytuacji zastanej i możliwych problemów. To z kolei pozwala dobrać stosowne zalecenia i w konsekwencji zwiększyć efektywność procesów zachodzących w jednostce.

Jeśli chodzi o aspekty formalne, to raport powinien zawierać takie informacje jak:

 • opis działania
 • imię i nazwisko audytora (wraz z nr upoważnienia) lub nazwa firmy audytującej
 • cel audytu
 • podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu (np. ocena stanu zgodności i przygotowania organizacji do certyfikacji ISO 27001)
 • podjęte czynności i zastosowane techniki (np. testy przeglądowe, listy kontroli, przegląd dokumentacji, wywiady)
 • opis działań jednostki w badanym obszarze (krótka charakterystyka organizacji i wymagań, jakie musi lub chce spełnić)
 • data wykonania audytu
 • data sporządzenia raportu

Dodajmy, że dobrą praktyką jest wykonywanie audytów bezpieczeństwa co rok – mówi o tym zarządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Wprawdzie zalecenie dotyczy organizacji publicznych, ale warto przełożyć to na inne profile działalności, ponieważ kwestia bezpieczeństwa informacji jest istotna z punktu widzenia biznesowego – pomaga utrzymać pozycję rynkową, wyniki i wizerunek.

Podsumowanie

Raport z audytu bezpieczeństwa informacji to dokument, który daje odpowiedź na pytanie, czy organizacja spełnia normy i standardy dotyczące bezpieczeństwa informacji. Bardzo ważne jest, aby był przygotowany w sposób przejrzysty i minimalistyczny – biurokracja powinna być ograniczona do minimum, znacznie cenniejszy jest tu aspekt praktyczny. Tak właśnie działamy w PBSG. Po zakończeniu audytu otrzymasz od nas kompletny raport wraz z rekomendacjami. Uzyskasz obiektywne i niezależne informacje oraz oceny spełnienia kryteriów, które pomogą Ci udoskonalić obszary powiązane z zarządzaniem informacją. Na tym nasza rola się nie kończy – oferujemy również działania poaudytowe obejmujące wsparcie przy wdrożeniu wskazanych w raporcie działań naprawczych, jeśli takowe zostaną stwierdzone.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o usłudze: Audyt SZBI.

O Autorze

Tomasz Borkowski
Dyrektor Sprzedaży, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, z wykształcenia ekonomista ze specjalizacją w obszarze ekonomii menadżerskiej. Posiada certyfikat Risk Manager ISO 31000. Z branżą IT jest związany od ponad 5 lat. W swojej codziennej pracy pomaga klientom z różnych gałęzi w poprawie bezpieczeństwa IT, a także automatyzacji procesów zarządzania ryzykiem. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji, w których brał również udział jako prelegent. Koordynuje projekty zarówno w organizacjach z branży biznesu jak i administracji publicznej. Często bierze udział w spotkaniach dla kadr kierowniczych w trakcie których prezentuje funkcjonalności systemów informatycznych oraz doradza w zakresie projektów konsultingowych. Od 2016 roku pracował w PBSG jako Key Account Manager rozwijając swoją wiedzę oraz stale wspierając swoich klientów. Od 2023 roku już jako Dyrektor Sprzedaży rozwija własny zespół. Prywatnie lubi spędzać czas grając w siatkówkę plażową oraz jeżdżąc rowerze, pasjonat historii z szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Mieszka w Poznaniu, do którego przyjechał lata temu z wielkopolskich mazur słynących z pięknej przyrody – Zbąszynia.