Profil odporności na defraudację i korupcję

PBSG partnerem DNV w Polsce w zakresie usług związanych z badaniem Profilu odporności na defraudację i korupcję – Nowe usługi PBSG w zakresie wdrażania narzędzi w systemach zapobiegania nadużyciom.

Pomimo faktu, że coraz więcej organizacji wprowadza systemy oceny i zarządzania ryzykiem defraudacji i korupcji, wciąż jednak pozostaje jedno pytanie: jak możemy zmierzyć skuteczność tych systemów w zapobieganiu oszustwom i korupcji oraz ocenić, na ile organizacja jest na nie tak naprawdę odporna?

W ostatnim dziesięcioleciu znacząco udoskonalono przepisy i wytyczne dotyczące zapobiegania defraudacji i korupcji. System oceny DNV, zamiast wprowadzać nowe wymagania, został zbudowany w oparciu o zbiór, powszechnie obowiązujących konwencji, zasad i wytycznych z dziedziny zapobiegania oszustwom, defraudacji i korupcji (Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji,  UN Global Compact – Zasada antykorupcyjna, Metody biznesowe Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zwalczania praktyk korupcyjnych,  Zasady biznesowe Transparency International dotyczące przeciwstawiania się przekupstwu , COSO Internal Control Framework, model oceny nadzoru wewnętrznego Ustawa Sarbanes-Oxley z roku 2002).

Proponowany model oceny wyjaśnia, jak organizacje zazwyczaj integrują i wdrażają wytyczne i najlepsze praktyki dotyczące walki z defraudacją i korupcją w swoich procesach biznesowych. Model jest podstawą wdrożenia przez organizację i oceny systemu (Fraud & Corruption Resistance Profile – FCRP)   w zakresie odporności organizacji na defraudację i korupcję oraz wpływ defraudacji i korupcji (na dochodowość, wartość długoterminową, reputację oraz kulturę wewnętrzną)

Det Norske Veritas (DNV) opracowała narzędzie systematyzujące wdrożenie  systemu zapobiegania nadużyciom i pomiaru przez jednostkę niezależną (DNV) skuteczności zarządzania zmierzającego do ograniczenia ryzyk defraudacji i korupcji: Profil Odporności na Defraudację i Korupcję, posługując się 12-elementowym modelem przedstawionym niżej na schemacie Kiviat:

Niniejsze 12 elementów systemu charakteryzuje stosowany przez DNV model oceny i pogłębia znacząco zakres usług wdrożeniowych oferowanych w tym zakresie przez PBSG. Jego celem jest zapewnienie zainteresowanym stronom (klientom, konsultantom itp.) podstaw zrozumienia elementów Profilu Odporności na Defraudację i Korupcję, aby umożliwić im odpowiednie przygotowanie się do oceny.  Elementy systemu zapobiegania nadużyciom prezentowane były przez przedstawicieli PBSG na konferencji 20 października 2006r. – „System antyfraudowy w praktyce”.