PBSG ekspertem na konferencji podsumowującej realizację projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego opiera się na procesach, w związku z czym  prawidłowa realizacja założonych przez jednostkę celów, uzależniona jest od skutecznego i efektywnego zarządzania procesowego. Aktualne podejście do zarządzania procesami odnosi się do ujęcia kompleksowego, w pełni powiązanego z innymi stosowanymi modelami i systemami zarządzania oraz uwzględniającego szeroki kontekst funkcjonowania jednostki (społeczny, organizacyjny, informatyczny, finansowy). Jednostki samorządu terytorialnego stoją przed ogromnym wyzwaniem, dlatego też tak ważne jest bieżące monitorowanie trendów oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących perspektyw rozwoju zarządzania procesowego w praktyce gospodarczej.

PBSG ekspertem na konferencji

Firma PBSG została zaproszona do udzielenia prelekcji podczas konferencji podsumowującej realizację projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, która odbędzie się 5 listopada 2015 roku w Hotelu Mariott w Warszawie. W ramach realizacji projektu wykorzystywano polskie oprogramowanie Smart (firma SDPK), intuicyjne w obsłudze narzędzie do modelowania, analizy oraz zarządzania  procesami. Jest nam niezmiernie miło, iż będziemy mogli podzielić się z uczestnikami naszym szerokim doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania procesowego. Jednym z omawianych zagadnień będzie skonfrontowanie systemu kontroli zarządczej z zarządzaniem procesowym. Podczas wykładu zastanowimy się, czy warto integrować kontrolę zarządczą z zarządzaniem procesami, jakie podejście do integracji reprezentują jednostki samorządu terytorialnego, które płaszczyzny kontroli zarządczej mogą stanowić podstawę integracji, jak również podzielimy się własnymi doświadczeniami zdobytymi podczas licznych projektów realizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wprowadzanie koncepcji zarządzania procesowego jest jednym z podstawowych sposobów poprawy działania jednostek administracji publicznej, między innymi dzięki standaryzacji działań i zachowań jednostki. Kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania zarządzania procesowego w jednostce jest stały monitoring i optymalizacja funkcjonujących procesów. Podczas prelekcji przedstawione zostanie nowoczesne podejście do optymalizacji procesów w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednym z omawianych zagadnień będą badania poprawności realizacji procesów w zakresie Revenue Assurance, które dostarczają nie tylko informacji o nieprawidłowościach, ale także wiążą się z dużymi oszczędnościami finansowymi. Ponadto zagadnienia optymalizacji procesów zostaną skonfrontowane z niezwykle popularną analizą BIA (Business Impact Analysis) polegającą na analizie wpływu poważnych zakłóceń lub przerwania procesów na działalność jednostki samorządu terytorialnego i świadczenie przez nią usług. Efektem prowadzonej analizy BIA jest wskazanie kluczowych dla jest procesów, których zabezpieczenie przed wystąpieniem zdarzeń kryzysowych jest najistotniejsze.

W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski jak również liczni eksperci wdrażający nowoczesne rozwiązania procesowe. Konferencja będzie więc okazją do wymiany doświadczeń w ramach podjętej problematyki wdrażania zarządzania procesowego w jednostkach samorządu terytorialnego oraz perspektyw rozwoju systemowego zarządzania procesami zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.