Opracowania modelu zarządzania ryzykiem w NEWAG SA

PBSG zakończyła w NEWAG SA projekt opracowania modelu zarządzania ryzykiem wraz z wdrożeniem procesu korporacyjnego zarządzania ryzkiem oraz implementacji metodyki w oprogramowaniu erisk

Zakres prac objął następujące etapy:

 • Analiza rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w kontekście obszarów ryzyka
 • Opracowanie modelu zarządzania ryzykiem – koncepcja struktury zarządzania |Polityka Zarządzania ryzykiem| oraz metodyka zarządzania ryzykiem.
 • Ocena ryzyk związanych z działalnością klienta wraz z analizą stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz ustanowieniem planu postępowania z najbardziej znaczącymi ryzykami.
 • Przygotowanie raportu końcowego obejmującego podsumowanie wdrożenia oraz zalecenia dotyczące efektywnego funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem w przyszłości.

Powyższe etapy projektu, zostały zrealizowane w całości co zapewniło uzyskanie zamierzonych produktów i efektów. Każdy etap został scharakteryzowany poprzez cel prac, zakres zadań przewidzianych do wykonania oraz poprzez uzyskiwane produkty.

W ramach koncepcji struktury zarządczej uwzględniono kwestie związane z kluczowymi elementami COSO czy ISO 31000. W tym:

 • Analiza ryzyka w odniesieniu do celów i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • Identyfikacja i ocena skuteczności stosowanych mechanizmów kontroli
 • Postępowanie z ryzykiem – przeprowadzenie działań w wyniku dokonanej analizy ryzyka polegających na zwiększeniu efektywności istniejących mechanizmów kontroli lub wdrożeniu nowych.
 • Przepływ informacji na temat ryzyk i mechanizmów kontroli wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji,
 • Monitorowanie  ocena skuteczności procesu zarządzania ryzykiem przez dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • Rola audytu wewnętrznego w monitorowaniu skuteczności zarządzania ryzykiem.

Wszystkie prace zrealizowane zostały w oparciu o najchętniej wybieraną w Polsce aplikację do zarządzania ryzykiem erisk. Zostosowanie erisk pozwoliło na:

 • skupienie się na obszarach tworzących faktyczną wartość dodaną,
 • bezpośrednie odniesienie się do potrzeb właścicieli poprzez system mierników,
 • zintegrowanie z istniejącymi rozwiązaniami w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania procesami, zarządzania ciągłością działania, bezpieczeństwem, compliance,
 • wypracowanie jednoznacznej  metodyki i języka  w identyfikacji i opisach ryzyk w organizacji,
 • opracowania systemu raportowania i informacji o ryzyku w trybie on-line.

Informacja o kliencie

Grupa NEWAG S.A. jest pro­du­cen­tem wyso­kiej jako­ści, kon­ku­ren­cyj­nych cenowo pojaz­dów szy­no­wych, które sta­ran­nie pro­jek­tuje według potrzeb klienta.

Celem nad­rzęd­nym Grupy jest osią­gnię­cie pozy­cji lidera na rynku pro­duk­cji, moder­ni­za­cji oraz naprawy taboru kole­jo­wego w Pol­sce i moż­li­wość ofe­ro­wa­nia war­to­ści doda­nej klien­tom Grupy oraz zwięk­sza­nie war­to­ści Grupy dla jej akcjonariuszy.

Dzia­łal­ność Grupy była roz­sze­rzana w odpo­wie­dzi na potrzeby klien­tów dzia­ła­ją­cych na rynku pro­duk­cji, moder­ni­za­cji oraz naprawy taboru kole­jo­wego w Pol­sce. Celem tych dzia­łań było dotar­cie do nowej grupy klien­tów lub roz­wi­ja­nie współ­pracy z dotych­cza­so­wymi klien­tami. Roz­wo­jowi dzia­łal­no­ści Grupy towa­rzy­szyło roz­sze­rza­nie bazy klien­tów oraz ofe­ro­wa­nych nowych form współpracy.