Monitoring wizyjny w zakładzie pracy a RODO

Monitoring wizyjny w zakładzie pracy a ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO

Jakiś czas temu, poruszaliśmy na naszym blogu kwestię związaną z instalowaniem kamer monitoringu wizyjnego na terenie stołówki w zakładzie pracy. Dziś chcielibyśmy przypomnieć kilka ogólnych kwestii związanych ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy m.in. czy pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny w miejscu pracy? W jakich sytuacjach jest to dopuszczalne? Jakie warunki należy spełnić? Jakie miejsca można monitorować, a jakie nie?

Kwestie te zostały szczegółowo uregulowane w Kodeksie Pracy, przy czym należy zwrócić uwagę, iż zapisy je regulujące uległy w ostatnim czasie zmianom, które weszły w życie 4 maja 2019 roku.

Kiedy pracodawca może stosować monitoring wizyjny?

Pracodawca może stosować monitoring wizyjny, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Może on w tym celu wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Jednakże monitoring nie może być stosowany bez ograniczeń we wszystkich pomieszczeniach zakładu.

Jakie są ograniczenia w stosowaniu monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy?

Monitoring nie może obejmować niektórych pomieszczeń, wyraźnie wskazanych w znowelizowanym Kodeksie Pracy. Nie może on być stosowany w pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Monitoring nie może obejmować również pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. W przypadku zakładów pracy, gdzie konieczne jest zastosowanie monitoringu w wymienionych pomieszczeniach dla skutecznej realizacji celów związanych z kontrolą i bezpieczeństwem, pracodawca winien zastosować środki mające na celu ochronę dóbr osobistych i godności pracownika np. poprzez wykorzystanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Przy czym monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Jak długo przetwarzane są dane osobowe z monitoringu wizyjnego?

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być przetwarzane przez pracodawcę wyłącznie dla realizacji wyżej wymienionych celów, a ich przechowywanie może trwać nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Wówczas termin przechowywania nagrań zostaje przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie wskazanego w przepisach prawa okresu przechowywania danych, nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Jakie jeszcze obowiązki pracodawcy związane są ze stosowaniem monitoringu wizyjnego?

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Musi on również przekazać nowemu pracownikowi na piśmie informację o stosowaniu monitoringu w zakładzie pracy. Ponadto obszar monitorowany powinien być oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed uruchomieniem monitoringu.

Warto zapamiętać:

  • Monitoring wizyjny w zakładzie pracy ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • Prawodawca ustanowił ograniczenia co do pomieszczeń zakładu, jakie mogą podlegać monitorowaniu;
  • Nagrania co do zasady mogą być przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania;
  • Pracodawca powinien zadbać o odpowiednie informowanie pracowników o stosowaniu monitoringu oraz o stosowne oznaczenia obszaru monitorowanego.


Roksana Amza 

Konsultant ds. ochrony danych osobowych w PBSG SA

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.