Kontrola trzeźwości w zakładzie pracy

Kiedy pracodawca może przeprowadzić badanie trzeźwości pracowników?

Pracodawca nie może zmusić pracownika do poddania się badaniu trzeźwości. Kontrola trzeźwości, co do zasady, może być przeprowadzona jedynie za zgodą pracownika lub na jego żądanie. Niemniej, w myśl art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy – pracodawca może żądać przeprowadzenia badania trzeźwości przez właściwy organ – w praktyce będzie to najczęściej Policja. W takiej sytuacji pracodawca ma również obowiązek niedopuszczenia pracownika do wykonywania obowiązków. Należy pamiętać aby podać pracownikowi do wiadomości okoliczności będące podstawą działań pracodawcy.

Dane osobowe wrażliwe a poziom alkoholu w organizmie

W praktyce pojawia się zagadnienie, czy ewentualny poziom alkoholu w organizmie pracownika stanowi jego dane osobowe i czy dane te powinny być traktowane jako dane osobowe szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Za taką interpretacją opowiadają się zwolennicy podejścia, według którego dane takie powinny być traktowane jako dane dotyczące zdrowia.  Niemniej należy wziąć pod uwagę, iż wynik takiego badania wskazuje na konkretny stan organizmu w danym momencie (w chwili badania). Uznanie, iż stan wskazujący na spożycie alkoholu przez pracownika każdorazowo przesądza o chorobie alkoholowej jest daleko idącym nadużyciem.

Wyrywkowa kontrola trzeźwości w zakładzie pracy

Jak już zostało to wskazane, pracodawca może żądać przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników w konkretnych przypadkach i, co ważne, nie może jej przeprowadzać samodzielnie, a jedynie poprzez wezwanie odpowiednich organów. Wynika z tego, iż przeprowadzanie wyrywkowej kontroli trzeźwości wśród pracowników nie ma oparcia w przepisach prawa. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której pracownik zgodzi się na takie kontrole. Niemniej należy mieć na uwadze, że taka zgoda na cykliczne, wybiórcze poddawanie się kontroli trzeźwości budzi zastrzeżenia pod kątem jej dobrowolności.

Zgodnie z art. 111 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Przepis art. 23 Kodeksu cywilnego, w katalogu dóbr osobistych, wskazuje między innymi na cześć. Pracodawca dokonując takiego wyrywkowego badania trzeźwości nadwyręża wizerunek pracownika w oczach jego współpracowników. Ponadto, pracodawca powinien liczyć się z posądzeniem o mobbing w przypadku, gdy dany pracownik będzie poddawany takim kontrolom częściej od innych bez uzasadnionego podejrzenia, iż znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu.

Podsumowanie

Pracodawca może dokonać kontroli trzeźwości w przypadku:

  • Zgody pracownika,
  • Żądania pracownika,
  • Uzasadnionego podejrzenia, iż pracownik jest w stanie po spożyciu alkoholu.

Badanie trzeźwości z inicjatywy pracodawcy może przeprowadzić tylko właściwy organ.

Pracodawca nie może nakazać pracownikom poddawania się wyrywkowemu badaniu trzeźwości.

Natalia Benderska
Konsultant ds. ochrony danych osobowych

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.