Eksperci PBSG zaproszeni przez KPRM do prowadzenia panelu na konferencji: Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr

Eksperci PBSG zaproszeni przez KPRM do prowadzenia panelu na konferencji: Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej

Konferencja organizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zgromadziła ponad 160 uczestników, w tym kilkudziesięciu Dyrektorów Generalnych urzędów administracji publicznej Podczas trzech sesji plenarnych ponad 12 prelegentów prezentowało doświadczenia wynikające z realizacji 30 projektów zrealizowanych w urzędach administracji rządowej.

W podsumowaniu całego przedsięwzięcia szczególna rolę przypisywano osobom zajmującym wyższe stanowiska w służbie cywilnej (dyrektorzy generalni  i kierownicy urzędów), od których zależy jakość funkcjonowania administracji.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało w szczególności:

 • 30 urzędów oraz ich pracownicy, w których zrealizowane zostały wdrożenia usprawniające ukierunkowane na modernizację procesów zarządzania oraz kompetencji kadr,
 • 1200 urzędów administracji rządowej poprzez udostępnienie materiałów informacyjnych  i promocyjnych dotyczących zrealizowanych wdrożeń usprawniających, wraz z seminarium (konferencją) podsumowującego realizację projektu.

Projekt realizowany był: 1.04.2009 r. – 31.08.2012 r.
Budżet projektu: 4 437 898,90 PLN 

Moderatorem III Sesji Plenarnej: Zarządzanie i usługi w administracji publicznej był Maciej Skała Wiceprezes Zarządu PBSG.

Program Konferencji

I sesja plenarna

 1. Dagmir Długosz, Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM: Powitanie i wprowadzenie
 2. Sławomir Marek Brodziński, Szef Służby Cywilnej: Wsparcie rozwoju administracji rządowej dzięki projektom współfinansowanym przez EFS
 3. Wojciech Michota, Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM: Podsumowanie projektu „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”
 4. Wojciech Zieliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM: Standardy zarządzania zasobami ludzkimi jako projekt modernizujący zarządzanie kadrami w służbie cywilnej

II sesja plenarna: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 1. Katarzyna Śliwa-Szajor, Kierownik Oddziału, Śląski Urząd Wojewódzki: Modele kompetencyjne jako narzędzie integracji procesów HR w urzędzie – doświadczenia z wdrażania modelu w czterech urzędach z woj. śląskiego
 2. Anna Borowska, Dyrektor Biura Organizacji i Kadr, Główny Urząd Statystyczny: Development center w praktyce – jak badać kompetencje kadry kierowniczej i pracowników?
 3. Kamil Mroczka, Kierownik Oddziału, Mazowiecki Urząd Wojewódzki: Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi
 4. Dyskusja panelowa (paneliści: Pan Wojciech Zieliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM, Pan Andrzej Martynuska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Krakowie)

III sesja plenarna: ZARZĄDZANIE I USŁUGI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Moderator: Pan Maciej Skała (firma PBSG)

 1. Monika Dziadkowiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska: Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska
 2. Jarosław Szymczyk, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: Przeprowadzenie badania benchmarkingowego trzech obszarów zarządzania w wybranych urzędach wojewódzkich
 3. Maria Borowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu: Świadomość etyczna pracowników i klientów urzędu – przykłady działań antykorupcyjnych
 4. Dyskusja panelowa (paneliści: Pani Stanisława Zwijacz, Dyrektor Generalny Urzędu Regulacji Energetyki)
 5. Pan Dagmir Długosz, Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM: Podsumowanie: Co dalej z administracją? Nowe trendy w debacie o administracji w Europie.