CBiDGP Smart

Certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 wspierany oprogramowaniem Smart w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.

Informujemy, że w wyniku audytu certyfikującego systemu zarządzania jakością przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą UDT-CERT w dniu 9 XII 2009r. firma CBi DGP  uzyskała certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. 
Zakres certyfikacji to „Usługi badań maszyn i urządzeń w zakresie mechanicznym i elektrycznym, w tym rzeczoznawcze, badania instalacji elektroenergetycznych, badania materiałowe, środowiskowe i usługi szkoleniowe”. Ważność certyfikatu określono do 26.11.2012 roku.
Wręczenie certyfikatu odbyło się podczas uroczystości z okazji tegorocznej Barbórki.

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wsparte zostało oporgramowaniem Smart  Architect, Smart Porstal, Smart Audyt.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., jest Firmą działającą od 1992 roku, początkowo jako przedsiębiorstwo państwowe. Powołano ją na bazie działającej od 1963 roku, jednostki badawczo-rozwojowej sektora górnictwa węgla kamiennego znanej jako Centralne Laboratorium Badawcze.
Spółka i jej Ośrodki zlokalizowane są w Lędzinach i Mysłowicach Brzezince. Działalność prowadzona jest na terenie całej Polski i poza jej granicami. Obszarem szczególnej koncentracji  działań jest aglomeracja śląska, gdzie zgrupowane są prawie wszystkie kopalnie węgla kamiennego, duże elektrownie, huty żelaza, metali nieżelaznych, zakłady przemysłu metalowego.
CBiDGP posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu badań i w opracowywaniu analiz technicznych, ekspertyz, raportów i ocen stanu:

  • maszyn i urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  • skojarzonych zagrożeń naturalnych w tym szczególnie metanowych,
  • bezpieczeństwa pracy i środowiska naturalnego.

CBiDGP jest  wiodącą w Polsce jednostką rzeczoznawczą ds.ruchu zakładu górniczego z upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Posiada pełne spektrum upoważnień rzeczoznawczych.Badania środowiska pracy i środowiska naturalnego wykonują laboratoria badawcze posiadające certyfikat akredytacji PCA potwierdzający zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz upoważnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Badania techniczne wykonuje zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny.

Wartości PBSG

Profesjonalizm

Profesjonalizm

Zespół

Zespół

Rozwój

Rozwój

Entuzjazm

Entuzjazm

Elastyczność

Elastyczność