British Standards Institution Group Polska oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaprosili PBSG do udziału w I konferencji naukowo-technicznej

British Standards Institution Group Polska oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  zaprosili PBSG do udziału w I konferencji naukowo-technicznej: Zarządzanie Ciągłością Działania Zapewnienie Bezpieczeństwa i Ciągłości Funkcjonowania Organów Państwa w Obliczu Dzisiejszych Zagrożeń.

Konferencja odbędzie się 10-11 września 2012 w WSPol Szczytnie

PBSG zostało zaproszone do zaprezentowania przekrojowej tematyki zarządzania ryzykiem obejmującej aspekty bezpieczeństwa informacji oraz  zarządzania ciągłością działania. W ramach swojej prezentacji przedstawiciele PBSG zaprezentują praktyczne sposoby automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów.

Bezpieczeństwo Państwa i ciągłość funkcjonowania jego organów to główne zadanie i wyzwanie wszystkich organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa narodowego Państwa. Globalnie można stwierdzić, że wzrost czynników generujących zagrożenia rozwija się wraz z rozwojem cywilizacyjnym i systematycznie wzrasta. Dla ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska koniecznym wydaje się stosowanie coraz to doskonalszych systemów zabezpieczeń.

Szeroki zakres tematyczny jaki obejmuje konferencja został podzielony na trzy przewodnie panele tematyczne: Ciągłość Działania,  Bezpieczeństwo Informacji oraz Zarządzanie Ryzykiem.

Główne cele Konferencji

  • Usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.
  • Nakreślenie nowych kierunków działania w zakresie aspektów zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa państwa.
  • Określenie płaszczyzny współpracy dla wszystkich poziomów administracji państwowej, służb mundurowych oraz infrastruktury IT w zakresie wymiany, dostępności oraz poufności informacji.
  • Przedstawienie nowych praktyk oraz standardów, stosowania narzędzi, technik oraz najlepszych praktyk dotyczących identyfikacji, analizy i oceny postępowania z ryzykiem.
  • Wskazanie nowoczesnych kierunków oraz najlepszych praktyk w kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych osób realizujących zadania dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ciągłości działania w odniesieniu do aspektów zarządzania kryzysowego.
  • Pozyskanie i wymiana doświadczeń oraz poglądów wskazujących istotne kierunki ewentualnych zmian i wniosków.

Przypomnijmy, że w PBSG jest pionierem w zakresie wdrażania standardów w oparciu o BS 25999 (brytyjski standard w zakresie zarządzani ciągłością działania) w Polsce. W 2008r. jako pierwsza w kraju i jedna z pierwszych firm na świcie PKO Bank Polski SA przeszło pozytywnie proces certyfikacji. Cały projekt przygotowania banku do certyfikacji przebiegał z udziałem PBSG. Od tego czasu PBSG przeprowadziło kilkadziesiąt projektów dla sektora publicznego i biznesu w zakresie ciągłości działania.