Bezpieczeństwo korporacyjne (Corporate Security) – najlepsze praktyki

Globalizacja i gwałtowny rozwój technologiczny przyniosły szanse dla rozwoju korporacji i zdobywania nowych rynków. Obok szans pojawiły się również zagrożenia, w tym tak poważne jak akty terroryzmu i naruszenia bezpieczeństwa informacji. Tym samym bezpieczeństwo korporacyjne ma ogromną rolę do odegrania i warto poznać najlepsze praktyki z tej dziedziny.

Każda organizacja powinna być przygotowana na niespodziewane zdarzenia, które mogą wystąpić zarówno w środowisku biznesowym, wewnątrz organizacji, jak i globalnie. Co więcej, powinna doskonale znać i stosować w praktyce zasady społecznej odpowiedzialności firmy i dbać o ład korporacyjny w miejscu pracy. W tym pomoże bezpieczeństwo korporacyjne, które identyfikuje i wdraża niezbędne środki, aby łagodzić lub sprawnie zarządzać zdarzeniami, które mogą zagrażać bezpieczeństwu firmy.

Co to jest bezpieczeństwo korporacyjne?

Pod pojęciem bezpieczeństwa korporacyjnego (Corporate Security) najlepiej rozumieć sumę strategii, ponieważ nie dotyczy tylko jednego obszaru. Bezpieczeństwo korporacyjne stanowi jedną z podstawowych funkcji działalności firmy, realizowaną w ścisłej współpracy ze wszystkimi innymi kluczowymi działami w firmie jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie strukturami bezpieczeństwa w organizacji, a nawet zarządzanie zespołami projektowymi.

Wskazówka: Bezpieczeństwo korporacyjne polega na znajdowaniu najlepszych strategii i przygotowaniu planów, które pomogą uniknąć sytuacji zagrażających bezpieczeństwu firmy.

Osoba, która zajmuje się bezpieczeństwem w korporacji, powinna znać rozwiązania organizacyjne, prawne i techniczne, które pomogą ograniczyć ryzyko korporacyjne, a jednocześnie zwiększą konkurencyjność firmy na rynku. Zadaniem osoby na stanowisku Corporate Security jest nadzorowanie i zarządzanie wszystkimi funkcjami w firmie, które dotyczą bezpieczeństwa i ciągłości działania.

Zarządzanie bezpieczeństwem korporacyjnym to wyzwanie

Dynamiczny rozwój zwiększył wykorzystanie nowych technologii przez firmy, takich jak chmura, sztuczna inteligencja i IoT, co doprowadziło do nieocenionych korzyści technologicznych, ale też naraziło firmy na poważne cyberzagrożenia.

Ciekawostka: W latach 2010-2019 tylko w Stanach Zjednoczonych inwestycje w firmy zajmujące się prywatnością i bezpieczeństwem wzrosły prawie sześciokrotnie z 1,7 miliarda dolarów do prawie 10 miliardów dolarów. Był to wynik wzmożonej fali cyberataków, które dosięgły m.in. Yahoo, Facebook, Bangladesh Bank i Adobe.

Co ważne, zagrożenia stały się bardziej skomplikowane, a tym samym – trudniejsze do zarządzania. Przez to też firmy odczuwają coraz większą presję i potrzebę, aby przygotować się na każde możliwe zdarzenie. Utrudnia to fakt, że zagrożenia są zwykle sieciowe i asymetryczne, wystarczy tu wspomnieć o przestępczości zorganizowanej czy też aktach terroryzmu. Dochodzą do tego inne zagrożenia jak niepokoje polityczne oraz załamania gospodarki. To wszystko sprawia, że zadanie, przed jakim stoi Corporate Security, staje się trudne do wykonania, a może być jeszcze trudniejsze, jeśli w korporacji nie ma zespołu ds. bezpieczeństwa.

Na szczęście dziedzina bezpieczeństwa nie pozostała w tyle i rozwija się wraz z innymi. Oznacza to, że do dyspozycji firm jest wiele metod zarządzania ryzykiem i narzędzi, które pozwolą przewidywać ryzyka, a jednocześnie zarządzać nimi tak, aby utrzymać ład korporacyjny oraz reputację firmy.

Dowiedz się więcej: Jak PBSG pomaga chronić organizację przed atakami w sieci?

Najlepsze praktyki Corporate Security

Bezpieczeństwo jest dziś większą potrzebą w świecie korporacyjnym niż 10 lat temu. Przy określeniu metody należy wziąć pod uwagę ochronę zasobów fizycznych i cyfrowych, w tym mienia, danych i ludzi. Istnieją praktyki korporacyjne, które pomogą wzmocnić bezpieczeństwo – warto je dobrze zrozumieć i uwzględnić w działaniach, aby mechanizmy obronne stały się silniejsze. Żeby tak się stało, konieczne jest dokładne zrozumienie tych praktyk, bo stosowane w nieumiejętny i nieprzemyślany sposób mogą doprowadzić do wygenerowania ryzyka, który w innym przypadku w ogóle by się nie pojawiło.

Istnieją trzy najlepsze praktyki bezpieczeństwa korporacyjnego. Omawiamy je poniżej.

Regularna analiza potrzeb firmy w zakresie bezpieczeństwa

Nie tyle ważna jest wiedza, dlaczego organizacja potrzebuje korporacyjnego programu bezpieczeństwa, ile stała analiza potrzeb w tym zakresie. Analizie możemy poddać np. zasady zgodności i kontroli monitorowania kont, ścieżki zgłaszania incydentów czy informowania o nieprawidłowościach. Należy jasno określić i ujednolicić cele w różnych obszarach (działach), a także stale informować o nich zespół. Dzięki kontroli opartej na jasnych wskaźnikach możemy wykazać ewentualne wady oraz sprawdzić, czy rozpoznajemy nowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i nadal spełniamy te istniejące.

Jak oceniać program bezpieczeństwa korporacyjnego:

 1. Bazuj na statystykach i danych możliwych do udowodnienia. Szczegółowy przegląd strategii biznesowej i informacji na temat bezpieczeństwa lub ochrony pracowników, marki lub produktu może ujawnić potencjalne słabości. Tak na przykład w recepcji firmy może być monitoring, ale może brakować ukrytego przycisku alarmowego. Wykorzystując statystyki i zasady prawdopodobieństwa, możemy określić i udowodnić, że ten brak naraża pracowników i klientów na czterokrotnie większe niebezpieczeństwo niż obecność przycisku ostrzegawczego.
 2. Określ nowe obszary ryzyka (ilościowo). Nowe miary ryzyka pozwolą rozważyć niematerialne i bezpośrednie koszty odzyskania sprawności po incydencie. Na przykładzie recepcji możemy zastanowić się, jakie szkody (ryzyka) może spowodować brak alarmu w obiekcie – może to być wandalizm, kradzież, zranienie lub stres u pracowników. Potem analizujemy potencjalne koszty (tutaj wdrożenia przycisku alarmowego) i określamy, czy dane ryzyko jest wystarczająco znaczące.
 3. Przedstaw problemy i rozwiązania. Aby utrzymać rozwój korporacyjnego programu bezpieczeństwa, należy nie tyle stale go ulepszać, ile zyskać wsparcie kadry kierowniczej dla konieczności zmian. Pomogą w tym aktualne dane o ryzyku (raporty) i sposobach jego ograniczenia z perspektywy biznesowej (rekomendacje).

Dobrą praktyką jest analiza incydentów, których doświadczyli konkurenci. Pomogą w tym raporty branżowe, lokalne stacje informacyjne i publikacje cyfrowe. Wykorzystajmy te dane, aby pomóc chronić swoje bezpieczeństwo i planować z wyprzedzeniem.

Zintegrowane bezpieczeństwo korporacyjne w całej firmie

Bezpieczeństwo korporacyjne to nie odizolowana funkcja, ale efektywne działanie całego zespołu. Zanim zbudujemy korporacyjny plan bezpieczeństwa lub ulepszymy istniejący, musimy znać główne elementy bezpieczeństwa, tj. kwestie prawne, istniejące wcześniej ryzyka, poziom integracji i współpracy. Te cztery obszary łączą się ze sobą, tworząc mocny fundament dla polityki bezpieczeństwa. Ich integracja pomoże upewniać się, że każda część przedsiębiorstwa jest chroniona przed niepotrzebnymi zagrożeniami.

Konieczna jest całkowita współpraca, ponieważ bez tego nawet solidny system bezpieczeństwa korporacyjnego zawiedzie. Bardzo ważna jest kultura korporacyjna, ponieważ im jest ona silniejsza, tym większe prawdopodobieństwo, że każda dobra praktyka w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego zostanie zaakceptowana i zintegrowana. Integracja ta powinna zacząć się od góry, dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy przeszkolić kadrę kierowniczą i kierowników w zakresie korporacyjnych procedur bezpieczeństwa. Później rozszerzamy szkolenie na resztę swoich zespołów. Dzięki temu zyskamy pewność, że liderzy i kierownicy będą dawać przykład, ale też będą mieć wiedzę, aby egzekwować te praktyki.

Przejrzyste plany zwalczania głównych zagrożeń

Każda organizacja jest unikalna na swój sposób, co dotyczy nie tylko struktury, ale też stosowanych zabezpieczeń. Ocena potrzeb bezpieczeństwa służy nie tylko poznaniu zagrożeń, ale też do opracowania planów ochrony. Warto się skupić na pięciu najważniejszych ryzykach, które mają bezpośredni i trwały wpływ na korporacje, a są to:

 1. Cyberprzestępczość. Zagrożenie obejmuje włamanie do systemów informatycznych, kradzież wrażliwych informacji biznesowych i danych osobowych. Atakujący mogą próbować wykorzystać swoje zdobycze dla własnych celów lub sprzedać je na czarnym rynku.
 2. Wewnętrzne zagrożenia. Potencjalne zagrożenie wynikające z działań nieuczciwych lub źle poinformowanych pracowników wewnątrz firmy. Mieszczą się wśród nich: kradzież wrażliwych informacji oraz praca na poufnych materiałach poza firmą.
 3. Ataki fizyczne. Polegają na zaatakowaniu budynków lub pojazdów firmy. Mogą prowadzić do kradzieży, sabotażu lub uszkodzenia mienia firmy.
 4. Brak zgodności z przepisami. Nieprzestrzeganie prawnych wymogów (np. w zakresie ochrony danych osobowych) może prowadzić do ryzyka sankcji administracyjnych, kar pieniężnych lub reputacyjnych strat dla firmy.
 5. Zarządzanie dostawcami. Należy korzystać wyłączenie z zaufanych dostawców usług i materiałów podlegających stałej ocenie w ramach analizy ryzyka łańcucha dostaw. W szczególności w zakresie dostawców usług informatycznych powinna być wielowarstwowa kontrola dostępu do zasobów organizacji.

Do przygotowania planów reakcji należy korzystać z ocen ryzyka (przeprowadzanych podczas planowania) i historii incydentów. Plan powinien nakreślać współpracę między działami, aby mieć pewność, że skutecznie ochroni całe przedsiębiorstwo.

Dlaczego potrzebujesz bezpieczeństwa korporacyjnego?

Twoja firma nie może się rozwijać, gdy jest zmuszona poświęcać czas i energię na przeciwdziałanie zagrożeniom. Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego zmniejszają liczbę incydentów związanych z bezpieczeństwem. Przekładają się też na oszczędność – mniej zdarzeń związanych z ryzykiem wymaga mniejszych środków na reagowanie na incydenty. Dzięki temu środki możesz przeznaczyć na bardziej produktywne cele, które pomogą osiągnąć sukces firmie.

Pamiętaj: Dzięki Corporate Secutiry firma może przejść od reaktywnego reagowania na zagrożenia do proaktywnego planowania. Należy traktować je jako szkolenie z wyprzedzeniem, które pomaga przedsiębiorstwu łagodzić potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i planować silną obronę korporacyjną na wypadek incydentu lub naruszenia.

O bezpieczeństwie korporacyjnym mówi się sporo w kontekście zabezpieczeń technicznych, jak np. systemy monitoringu czy też inne systemy bezpieczeństwa, które zapobiegają napadom i ostrzegają odpowiednie służby. Pamiętajmy jednak, że pod tym pojęciem kryje się więcej zabezpieczeń, w tym sieciowych i cybernetycznych, ponieważ Corporate Security dotyczy wielu obszarów.

W każdym przypadku mówimy o przygotowaniu na określone sytuacje, co skutkuje większą świadomością sytuacyjną i poczuciem bezpieczeństwa u pracowników, klientów, partnerów itd. Dzięki politykom bezpieczeństwa oraz przeszkoleniu pracownicy będą z jednej strony bardziej czujni, a z drugiej – będą w stanie szybko wykryć i zareagować odpowiednio na zagrożenia. To zmniejsza prawdopodobieństwo, że padną ofiarą któregoś z mechanizmów hakerskich stosowanych przez cyberprzestępców, w tym bardzo popularnej socjotechniki.

Ważne: „Forbes” wskazuje, że 30% profesjonalistów w wieku od 18 do 24 lat świadomie omija korporacyjne środki bezpieczeństwa, aby ułatwić sobie pracę, co nieumyślnie naraża przedsiębiorstwa na zwiększone ryzyko (dane z grudzień 2021).

Dlaczego warto wdrożyć bezpieczeństwo korporacyjne?

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa
 • mniejszy stres pracowników, klientów itd.
 • większa świadomość zagrożeń
 • wiedza, jak reagować w obliczu zagrożeń
 • ograniczenie kosztów awaryjnych
 • budowanie dobrego wizerunku

Bez względu na branżę, w której działa Twoje przedsiębiorstwo, ryzyko jest nieuniknione i możesz stać się celem incydentu fizycznego lub cyfrowego. Skuteczna korporacyjna polityka bezpieczeństwa odzwierciedla zrozumienie obszarów ryzyka i proaktywną ochronę słabych punktów, aby uniknąć naruszenia. Jeśli do tej pory udało Ci się uniknąć incydentów, nadal ważne jest, aby przewidywać wyzwania i skutecznie zarządzać ryzykiem. W tym pomagamy w PBSG.

Zapoznaj się z ofertą: Zarządzanie ryzykiem

Nasi konsultanci pomogą dokonać oceny istniejących programów bezpieczeństwa, opracować i wdrożyć odpowiednie polityki bezpieczeństwa. Pomogą również spojrzeć na cały proces całościowo, dobierając najlepsze metody chroniące zasoby firmy i zapewniające ciągłość działania. W szczególności zbadamy:

 1. Polityki i procedury bezpieczeństwa: Czy firma ma dobrze zdefiniowaną politykę bezpieczeństwa? Czy są jasne procedury dotyczące postępowania w przypadku incydentów bezpieczeństwa?
 2. Szkolenia: Czy pracownicy są szkoleni w zakresie bezpieczeństwa? Jak często odbywają się te szkolenia?
 3. Zarządzanie ryzykiem: Jakie działania podjęła firma, aby zminimalizować ryzyko dla swojej działalności?
 4. Kontrole dostępu: Jakie kontrole dostępu są stosowane na poziomie serwerów, sieci oraz urządzeń końcowych (np. laptopów)?
 5. Monitoring: Czy firma ma system do monitorowania włamań, ataków oraz innych incydentów bezpieczeństwa?
 6. Testowanie penetracyjne: Czy organizacja przeprowadza testy penetracyjne w celu identyfikacji słabych punktów swojego systemu bezpieczeństwa?

Zapraszamy do kontaktu.

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.