Benchmarking eksperci

Wdrażanie strategii i kreowanie najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania opartych na rzetelnej ocenie otoczenia. PBSG przystąpiło do Global Benchmarking Network i wzmocniło grupą ekspertów ds. benchamrkingu kompetencję w zakresie zarządzania.

Benchmarking jest metodą, która ma pomóc w podwyższeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa i jest elementarnym narzędziem każdego doradcy. Charakteryzuje się ona, oprócz klasycznego porównania firm, systematycznym poszukiwaniem poza własną organizacją, branżą racjonalnych sposobów działania oraz lepszych rozwiązań. Nie różnice wobec innych stanowią sedno procesu benchmarkingu, lecz zamierzona identyfikacja najlepszych praktyk (Best-Practices), które umożliwią polepszenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku i dostarczą korzyści na tle konkurencji. Benchmarking można scharakteryzować następującym pytaniem: „Dlaczego inni robią to lepiej, czego my się możemy od nich nauczyć?”

PBSG przystąpiło do Global Benchamarking Network z kilku powodów. Przede wszystkim chcieliśmy wzmocnić nasze kompetencję  wzbogacając warsztat doradczy o rzetelne dane i informację płynące wprost z przedsiębiorstw. Znamy nasze ograniczenia, a możliwości jakie dają nam tzw. centra benchmarkingowe i pozyskani do PBSG eksperci ds. benchmarkingu nie tylko wspierają przeprowadzanie kompletnych projektów w zakresie budowania strategii ale stanowią istotną wartość poznawczą dla naszych klientów. Dzięki nowym możliwościom jakie daje współpraca z GBN, którego polskim partnerem jest  Centrum Benchmarkingu Polska (CBM Polska) z jednej strony możemy oferować naszym klientom usługi oparte na wiarygodnych danych i analizach, z drugiej dynamizować potencjał rozwoju Spółki poprzez współpracę z firmami partnerskimi wchodzącymi w sieć przedsiębiorstw związanych z tematyką benchmarkingu.

Innym celem PBSG w tym zakresie jest przygotowywanie opracowań studiów przypadków benchmarkingu na podstawie źródeł zewnętrznych jak i własnych  licznych projektów realizowanych na rzecz klientów PBSG. Taka działalność pozwoli nam przede wszystkim na kreowanie rozwiązań niestandardowych, spełniających konkretne potrzeby klientów i otwiera możliwość dostarczania usług najwyższej jakości merytorycznej.