Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w Poczcie Polskiej

PBSG zakończyła w Poczcie Polskiej projekt opracowania i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO/IEC 22301. Przedmiotem projektu było zredefiniowanie, udokumentowanie oraz wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania – a w szczególności spełnienie wszystkich wymagań norm ISO 22301 w tym zakresie.

Pierwszym etapem rozpoczynającym realizację projektu była diagnoza, której celem było określenie bieżącego poziomu zarządzania ciągłością działania w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także dojrzałości procesu zarządzania ciągłością działania. Podczas prac analitycznych zweryfikowane zostało spełnienie wymagań normy ISO 22301, tak aby możliwe było precyzyjne określenie dalszych działań dostosowawczych.

Analiza BIA.

W trakcie realizacji tego etapu konsultanci opracowali ankiety BIA oraz przeprowadzili wywiady z przedstawicielami biznesu. Rezultatem końcowym było przygotowanie listy procesów biznesowych wraz z opisującymi je wskaźnikami w badanych obszarach, które posłużyły do dalszej analizy. Na podstawie danych zawartych w ankietach zostały zidentyfikowane wskaźniki krytyczności oraz wskaźniki MTPD (Maximum Tolerable Period of Disruption), RTO (Recovery Time Objective), RPO (Recovery Point Objective). Efektem była lista procesów ze zidentyfikowanymi wskaźnikami krytyczności, MTPD, RTO, RPO.

Budowa dokumentacji.

Opracowanie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według normy ISO 22301 polegało na przygotowaniu nowych i zaktualizowaniu istniejących dokumentów wewnętrznych, takich jak procedury i instrukcje. Konsultanci uczestniczyli w spotkaniach zespołów zadaniowych oraz przygotowywali propozycje poszczególnych procedur i instrukcji, a także opiniowali dokumenty uzgodnionych przez Klienta. Opracowane dokumenty spełniały wymagania normy ISO 22301 oraz były zintegrowane z istniejącą dokumentacją systemu zarządzania. W zakresie prac ISO 22301 zaktualizowano/opracowano :

  • Politykę Zarządzania Ciągłością Działania,
  • Plany Ciągłości Działania dla procesów krytycznych.

Wdrożenie systemu i testowanie planów ciągłości działania.

Kluczowym elementem systemów zarządzania ciągłością działania jest systematyczne potwierdzanie poprawności oraz skuteczności przygotowanych planów awaryjnych. W tym celu plany BCM zostały testowane – według założonych wcześniej scenariuszy oraz procedury testowania planów ciągłości działania.

Informacja o kliencie:

Poczta Polska to firma o 455-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku – sieć obejmuje ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych, świadczących usługi Klientom indywidualnym i biznesowym.

Aktualnie Poczta Polska koncentruje się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych obszarów – paczek, usług finansowo-ubezpieczeniowych i logistyki, jednocześnie rozbudowując ofertę usług cyfrowych.