Urząd Marszałkowski Opole PBSG

PBSG w konsorcjum z Unizeto Technologies SA zostało wybrane do realizacji projektu – „ Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej w oparciu o wymagania ustawy o finansach publicznych”  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego”

PBSG w konsorcjum z Unizeto Technologies SA zostało wybrane w drodze przetargu nieograniczonego do realizacji projektu  – „Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej w oparciu o wymagania ustawy o finansach publicznych”  w  projekcie „ Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.

Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem  oraz kontroli zarządczej w UMWO w oparciu o wymagania ustawy o finansach  publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

1. Przeprowadzeniu szkoleń dla kadry zarządzającej urzędem- Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem wg COSO II- Zintegrowane zarządzanie.

Zakres szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:

 • Pojęcie ryzyka
 • Zasady zarządzania ryzykiem
 • Elementy procesu zarządzania ryzykiem:
  • identyfikacja i ocena ryzyka oraz odniesienie go do akceptowanego poziomu ryzyka,
  • ustalanie metod przeciwdziałania ryzyku,
  • monitorowanie procesu i dokonywania zmian

2. Opracowaniu diagnozy stanu zarządzania Urzędem przygotowującej budowę systemu zarządzania ryzykiem i zawierającego:

 • prawne uwarunkowania wpływające na zarządzanie urzędem samorządowym, a zwłaszcza urzędem marszałkowskim
 • struktura organizacyjna UMWO i wynikające z niej uwarunkowania na sposób zarządzania Urzędem,
 • elementy i struktura zarządzania UMWO,
 • elementy zarządzania jakością w zarządzaniu Urzędem,
 • elementy zarządzania ryzykiem występujące w UMWO
 • ocena systemu zarządzania w UMWO i wnioski z niej wynikające dla
  modelu wdrożenia zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej oraz zapewniającego stałe podwyższanie sprawności i efektywności pracy Urzędu. Przedstawienie wariantowych rozwiązań, wariantu optymalnego oraz skutków wyboru  każdego z podanych i warunków  jego wdrożenia.

3. Przeprowadzeniu warsztatów dla zespołu wdrażającego zarządzanie ryzykiem wg COSO II, w tym:

 • prawne uwarunkowania wpływające na zarządzanie urzędem samorządowym, a zwłaszcza urzędem marszałkowskim
 • struktura organizacyjna UMWO i wynikające z niej uwarunkowania na sposób zarządzania Urzędem,
 • elementy i struktura zarządzania UMWO,
 • elementy zarządzania jakością w zarządzaniu Urzędem,
 • elementy zarządzania ryzykiem występujące w UMWO
 • ocena systemu zarządzania  w UMWO i wnioski z niej wynikające dla modelu wdrożenia zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej oraz zapewniającego stałe podwyższanie sprawności i efektywności
  pracy Urzędu. Przedstawienie wariantowych rozwiązań, wariantu optymalnego oraz skutków wyboru  każdego z podanych i warunków  jego wdrożenia.

4.  Przeprowadzeniu warsztatów dla kadry kierowniczej urzędu  przygotowujących wdrożenie kontroli zarządczej z elementami zarządzania ryzykiem,

Zakres warsztatów obejmować następujące zagadnienia:

 • Pojęcie i zakres kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Szczególne obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.
 • Rola kierownika oraz kadry kierowniczej  w zakresie kontroli zarządczej.
 • Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej w świetle nowych przepisów ustawy o finansach publicznych (badanie zgodności ze standardami COSO II).
 • Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej (metody identyfikacji ryzyka, analiza i ocena ryzyka, weryfikacja i ocena stosowanych mechanizmów analizy i oceny ryzyka, monitorowanie ryzyka, sposoby eliminowania i minimalizowania ryzyka).

5.  Przeprowadzeniu warsztatów dla pozostałych pracowników urzędu przygotowujących wdrożenie kontroli zarządczej z elementami zarządzania ryzykiem,

Zakres warsztatów obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • Pojęcie ryzyka
 • Zasady zarządzania ryzykiem
 • Elementy procesu zarządzania ryzykiem:
  • identyfikacja i ocena ryzyka oraz odniesienie go do akceptowanego poziomu ryzyka,
  • ustalanie metod przeciwdziałania ryzyku, scenariusze zagrożeń
  • monitorowanie procesu i dokonywania zmian
 • Metody badania ryzyka, budowa mapy ryzyka, monitoring, kontrola i ocena systemu.

6.  Opracowaniu zasad procedur kontroli zarządczej w Urzędzie w formie raportu – doradztwo

Celem etapu jest opracowanie modelowych procedur związanych z planowaniem, wdrożeniem, pomiarem i monitorowaniem kontroli zarządczej w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (załącznik do komunikatu 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.) w formie raportu oraz prowadzenie w oparciu o wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie, doradztwa  i konsultacji dla pracowników Urzędu, w toku opracowywania przez nich procedur wewnętrznych kontroli zarządczej dostosowanych do specyfiki funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w celu zapewnienia spójnego, jednolitego i efektywnego systemu jego organizacji.

7.  Dostarczeniu 20 licencji oprogramowania i wdrożenie systemu informatycznego Risk Manager wspierającego zarządzanie ryzykiem w urzędzie.

Wdrożone oprogramowanie ma zapewnić automatyzację procesu zarządzania ryzykiem oraz efektywne wykorzystanie narzędzia w procesach decyzyjnych urzędu. Jednocześnie dostarczone oprogramowanie (Risk Manager) usystematyzuje wszystkie wewnętrzne procesy monitorowania i raportowania poziomów ryzyka w komórkach organizacyjnych urzędu, w szczególności na potrzeby audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej i procesów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.