Stołówka pracownicza, a monitoring wizyjny

Coraz więcej klientów zgłasza się do nas z pytaniami dotyczącymi monitoringu w miejscu pracy. Jedno z nich poruszyło kwestię możliwości zainstalowania kamer na terenie pracowniczej stołówki. W miejscu tym, nasiliły się kradzieże mienia pracowników oraz dochodziło do sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu. Kluczową do wydania rekomendacji w tej sprawie była wnikliwa interpretacja art. 222 kodeksu pracy. Zgodnie z paragrafem drugim wspomnianego przepisu, co do zasady, monitorowanie na terenie zakładu pracy pomieszczeń takich jak pomieszczenia sanitarne, szatnie, stołówki, palarnie oraz pomieszczenia udostępnione zakładowej organizacji związkowej jest zabronione. Wyjątkiem od tej zasady jest instalacja kamer wizyjnych m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony ich mienia. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, zdecydowaliśmy się wydać rekomendację, o możliwości wprowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie ww. stołówki pracowniczej, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom na terenie zakładu pracy, a także ochrona ich mienia stanowią dobra podlegające bezwzględnej ochronie.

Nie należy jednak zapominać, iż takie działanie wiąże się ze spełnieniem przez pracodawcę obowiązków nałożonych na niego na mocy wspomnianej ustawy – kodeks pracy. Przede wszystkim monitoring nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, dlatego ważnym jest, aby kamery zostały rozmieszczone w odpowiedni sposób. Na terenie wspomnianej stołówki, zaleceniem było, że kamery powinny zostać zamontowane w taki sposób, aby obraz obejmował ogół pomieszczenia, a nie były skierowane na poszczególne stoliki. Ponadto, każdy pracodawca uruchamiający monitoring na terenie zakładu pracy, powinien pamiętać o wprowadzeniu odpowiednich zapisów w regulaminie pracy, które będą wskazywać na cel jego wprowadzenia oraz obszar podlegający monitorowaniu. O wprowadzeniu monitoringu, pracownicy powinni zostać poinformowani przez pracodawcę, co najmniej na dwa tygodnie przed jego uruchomieniem. Pracodawca jest także zobligowany do oznaczenia monitorowanego obszaru poprzez np. umieszczenie przed wejściem na jego teren, odpowiednich tablic informacyjnych.  Należy pamiętać, iż uregulowania kodeksu pracy nie wykluczają stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z powyższym i w tym przypadku zastosowanie znajdzie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzn. pracodawca jest zobowiązany do spełnienia wobec pracowników obowiązku informacyjnego, a obowiązek ten jest niezależny od wspomnianej powyżej konieczności oznaczenia monitorowanego obszaru, czy wprowadzania odpowiednich zapisów do regulaminu pracy. Nagrania obrazu mogą być przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, a okres ich przechowywania nie może przekraczać 3 miesięcy.

Jak widać istnieją różne sytuacje związane z monitorowaniem miejsca pracy, a każda z nich każdorazowo wymaga wnikliwej oceny. Niezależnie jednak od możliwości wprowadzenia nadzoru w postaci kamer wizyjnych, każdy pracodawca będzie zobligowany do wywiązania się z obowiązków nałożonych na niego zarówno przez kodeks pracy, jak i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Konsultant ds. ochrony danych osobowych w PBSG
Jagienka Smura

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.