Projekt normy ISO 9001:2015

Projekt normy ISO 9001:2015 wskazuje na konieczność uwzględniania zarządzania ryzykiem w prowadzonej działalności. W znowelizowanej normie pojawi się pkt 6.1 Działania zmierzające do wyeliminowania ryzyka i wykorzystania możliwości, zobowiązujący organizację do zaplanowania działań mających na celu zidentyfikowanie oraz wyeliminowanie potencjalnych ryzyk wpływających na jakość oraz zadowolenie klienta.

W czerwcu 2013 roku ukazał się od dawna oczekiwany szkic normy ISO 9001:2015, będący efektem trwających prac Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) nad nowelizacją normy ISO 9001:2008. Norma zostanie wydana już w przyszłym roku i choć organizacje chcące utrzymać system zarządzania jakością mogą skorzystać z trzyletniego okresu przejściowego, w trakcie którego dostosują swoje systemy do nowych wymagań, warto już teraz zapoznać się z proponowanymi zmianami i ich znaczeniem dla organizacji oraz ich praktycznym przełożeniem na funkcjonujący w organizacji system.

Projekt nowej  normy obok kosmetycznych poprawek zawiera także szereg istotnych zmian w stosunku do poprzedniej, nadal obowiązującej wersji, mających istotny wpływ na aktualnie funkcjonujące systemy zarządzania jakością.

Zmianie ulec ma struktura normy, liczba rozdziałów prawdopodobnie rozszerzona zostanie z ośmiu do dziesięciu. Ponadto pojawią się pewne modyfikacje w zakresie stosowanej terminologii np. dotychczasowe „wyroby” zastąpić mają „towary i usługi”, co nie pozostaje bez znaczenia dla firm usługowych, „dokumenty” i „zapisy” zostaną połączone w „udokumentowaną informację”, natomiast charakterystyczne dla idei zarządzania jakością „ciągłe doskonalenie” zostanie zastąpione terminem „doskonalenie”.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak konieczność uwzględniania zarządzania ryzykiem  w prowadzonej działalności. W znowelizowanej normie pojawi się pkt 6.1 Działania zmierzające do wyeliminowania ryzyka i wykorzystania możliwości, zobowiązujący organizację do zaplanowania działań mających na celu zidentyfikowanie oraz wyeliminowanie potencjalnych ryzyk wpływających na jakość oraz zadowolenie klienta. Realizacja wytycznych w tym zakresie jest bezpośrednio powiązana z nowymi punktami  4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekst (spójność z punktem  4.3.1 PN-EN ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne) oraz 4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron. Wymóg planowania działań zmierzających do eliminacji zidentyfikowanych ryzyk i wykorzystania szans w naturalny sposób sugeruje wdrożenia odpowiednich rozwiązań systemowych.

Choć funkcjonujące systemy zarządzania ryzykiem opierają się na różnorodnych międzynarodowych standardach, w tym przypadku najodpowiedniejszy wydaje się model proponowany w normie ISO 31000. W wygodnej sytuacji znajdą się organizacje, które już wcześniej analizowały ryzyko w realizowanych procesach. Dla tych, którzy dopiero zastanawiali się nad wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem nowelizacja normy ISO 9001 będzie sygnałem do podjęcia odpowiednich kroków, a przez to uzyskania zdublowanych profitów w postaci doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z najnowszymi wymaganiami standardu odniesienia oraz uzyskanie szeregu wymiernych korzyści dodatkowych związanych z wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem.

Poniżej prezentujemy szybki i efektywny sposób spełnienia wymagań przyszłorocznej aktualizacji wydania normy ISO 9001. W realizowanych projektach u naszych klientów wielokrotnie podkreślaliśmy fakt integracji podejścia procesowego i zarządzania ryzykiem. Poniżej prezentujemy film, w którym łączymy te dwa bardzo istotne obszary zarządzania organizacją.

ISO 9001:2015 - zarządzanie ryzykiem i zarządzanie procesowe