2010-06-28

PBSG podpisała umowę na
wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem wg. COSO II i ISO 31000 w Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych i sieci Archiwów Państwowych

Głównym celem wdrożenia Systemu Zarządzania
Ryzykiem w NDAP oraz AP jest uzyskanie kompletnej bazy informacji na temat
zagrożeń mogących negatywnie wpływać na realizację celów strategicznych i
operacyjnych.

W ramach projektu opracowane zostaną mechanizmy identyfikacji, analizy,
oceny ryzyka oraz odpowiedzi na ryzyko. Zintegrowany System Zarządzania
Ryzykiem  w NADP i AP zapewnić ma:

 • możliwość
  wczesnego reagowania na występujące zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne poprzez
  wprowadzenie działań minimalizujących ryzyko,
 • bieżące
  monitorowanie wartości poszczególnych ryzyk przez powołanych w ramach systemu Właścicieli
  Ryzyk,
 • możliwość
  porównywania ryzyk różnych kategorii (np. ryzyko bezpieczeństwa informacji i
  ryzyko kadrowe) dzięki wprowadzeniu uniwersalnej skali oceny ryzyka,
 • możliwość
  uwzględniania zidentyfikowanych ryzyk w trakcie określania celów strategicznych
  i operacyjnych,
 • minimalizację
  strat spowodowanych przez nieprzewidziane zagrożenia/ryzyka,
 • większą
  świadomość pracowników na temat ryzyk.

System Zarządzania Ryzykiem w NDAP oraz
podległych AP stanowić będzie część procesu podejmowania kluczowych decyzji. Celem
wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem nie jest wyeliminowanie całkowicie
ryzyka z działalności, lecz zapewnienie, że czynione są stosowne wysiłki, aby
maksymalizować potencjalne szanse i minimalizować zagrożenia związane z występowaniem
ryzyka.   

Celem przyjętego w
NDAP oraz AP systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem będzie:

 • Spełnienie wymagań znowelizowanej ustawy o finansach
  publicznych,
 • Zapewnienie, iż wszystkie istotne ryzyka zagrażające
  NDAP oraz AP są identyfikowane i ocenione na bieżąco, a w miarę potrzeb
  odpowiednie plany działań zmierzające do redukcji tych ryzyk są opracowywane i
  wdrażane. 
 • Zapewnienie powtarzalności i porównywalności wyników
  oceny ryzyka przeprowadzanej w różnych obszarach działalności,
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi NDAP odpowiedzialnymi za nadzorowanie danego obszaru ryzyka, jak również pomiędzy NDAP, a poszczególnymi Archiwami Państwowymi.
 • Uwzględnienie funkcjonujących środków kontroli przy ocenie wartości ryzyka.
 • Precyzyjne określenie odpowiedzialności związanych z zarządzaniem poszczególnymi obszarami ryzyka.
 • Zapewnienie  proporcjonalności postępowania z ryzykiem w stosunku do jego istotności.

Źródłem wytycznych dla opracowania zasad funkcjonowania Systemu Zarządzania Ryzykiem w NDAP oraz AP są w pierwszej kolejności wskazówki Ministerstwa Finansów zawarte w Komunikacie nr 23/2009 (Standardy Kontroli Zarządczej dla Sektora Finansów Publicznych). Wydany komunikat w sposób bezpośredni odnosi się do modelu COSO. Prezentowany Proces Zarządzania Ryzykiem został na nim oparty. Pozostaje również zgodny z wydaną w roku 2009 normą zarządzania ryzykiem – ISO 31000.  

 czytaj także: