Konferencja „Współczesne wyzwania audytu wewnętrznego w dużych miastach – dobre praktyki”

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urząd Miasta Poznania zaprosiło ekspertów PBSG na Konferencja pt. „Współczesne wyzwania audytu wewnętrznego w dużych miastach – dobre praktyki”, która odbyła się w Poznaniu w dniach 13-14 maja 2014 r.

Ramowy program konferencji

Dzień I

 • Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji
 • „Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji na przykładzie zarządzania transportem miejskim”, Mirosław Kruszyński, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
 • „Narażenie organizacji na ryzyko nadużyć na przykładzie oprogramowania erisk. Systemowe zarządzanie ryzykiem nadużyć w procesach zarządzanych przez miasto”, Adriana Fabiańska, PBSG
 • „Obszary audytu nadużyć wsparte narzędziem informatycznym na przykładzie IDEA Case Ware. Praktyczne wykorzystanie narzędzia informatycznego w badaniu nadużyć”, Tomasz Tubisz, PBSG;
 • Dyskusja „Czy oszustwo jest możliwe w moim mieście?”

 

Dzień II

 • „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania JST”, Piotr Wierzchosławski, Kierownik Referatu Monitorowania Procesów i Zadań, Krzysztof Pakoński, Audytor Generalny, Urząd Miasta Krakowa przerwa kawowa
 • Panel dyskusyjny „Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu dużym miastem w opinii prezydentów miast” obiad

 

Konferencję otworzył bardzo ciekawy wykład Pana Prezydenta Mirosława Kruszyńskiego, który omówił nowoczesną metodykę wspomagania decyzji. W swoim wystąpieniu Pan Prezydent oprał się na własnych badaniach (będących częścią przewodu doktorskiego) w zakresie zarządzania transportem miejskim. Spośród przeglądu metod szczegółowo zaprezentowana została metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji.

 

W trakcie konferencji eksperci PBSG poza merytorycznym omówieniem zagadnień (trendy światowe, sposoby identyfikacji i zapobiegania nadużyciom) prezentowali rozwiązania technologiczne wspierające procesy zarządcze i decyzyjne. W trakcie pierwszego wystąpienia na rzeczywistym przykładzie jednostki administracji publicznej prześledzono cały proces zarządzania ryzykiem (w tym nadużyć) od opracowania autorskiej metodyki, identyfikacji ryzyk, kryteriów oceny ryzyka, analizy ryzyka, analizy i oceny zabezpieczeń, po opracowanie i monitorowanie planów postępowania z ryzykiem.
Szczególną uwagę zwracano na pełną automatykę w zakresie zbierania i monitorowania danych a w konsekwencji ich agregowania i raportowania w zakresie poziomu ryzyk w organizacji. W prezentacji eksperci posługiwali się najpopularniejszym na rynku polskim oprogramowaniem do obsługi procesu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządcze erisk.

 

Trzecie wystąpienie oparte zostało na podkreśleniu wagi, jaką ma właściwa agregacja i porządkowanie danych w ramach dziesiątek baz danych występujących w urzędzie w kontekście przygotowania i prowadzenia działań audytowych. W tracie wystąpienia użyto oprogramowania IDEA Case Ware jednego z najlepszych rozwiązań tego typu na świecie. Poprzez praktyczną prezentację różnego rodzaju zestawień danych ekspert PBSG wskazywał na szybkość przygotowania danych potrzebnych w trakcie badania. Prezentacja ukazała, w jaki sposób szybko i efektywnie identyfikuje się niestandardowe (obarczone ryzykiem błędów lub nadużyć) operacje, a przy użyciu przygotowanych metod statystycznych wychwytuje się te mogące wskazywać na błędy lub nadużycia.

 

Czwartym bardzo interesującym tematem była prezentacja przygotowana przez Urząd Miasta Kraków w zakresie monitorowania jakości usług publicznych jako elementu zintegrowanego systemu zarządzania JST. W trakcie wystąpienia przedstawiciele urzędu zaprezentowali wyniki realizowanego wspólnie z Urzędem Miasta Poznań projektu. W szczególności prelegenci skupili się na ukazaniu efektów swoich prac czyli:

 • sposobu formułowania programów wieloletnich w JST,
 • diagnozy potrzeb odbiorców w zakresie usług publicznych oraz jakości oceny rezultatów świadczonych usług,
 • zapewnienie rozliczalności usług publicznych świadczonych przez JST,
 • zwiększenie partycypacji mieszkańców w zarządzaniu miastem.