Idea Bank – Case Study

1. BADANIE – POŻYCZKI I HIPOTEKI

Poniżej zamieszczono testy przeznaczone do analizy rachunków firm i osób fizycznych.

 

 • ANALIZA
  • Stratyfikacja sald i tworzenie pliku z podsumowaniem.
  • Analiza sald i stóp procentowych wg. wskaźnika ryzyka.
  • Analiza dotycząca rachunków wewnętrznych i rodzajów rachunków klientów.
  • Analiza marży odsetkowej na poszczególnych rodzajach rachunków.
  • Analiza portfela pożyczek wg.: menadżera, lokalizacji, typu pożyczki, itp.
  • Przegląd i analiza zabezpieczenia pożyczki na rachunku.
  • Podsumowywanie portfela pożyczek na podstawie dostępnych danych.
  • Podsumowanie pożyczek wg. zabezpieczenia pożyczki i celu pożyczki – analiza portfelu ryzyka. 
 • KALKULACJE
  • Całość naliczonych odsetek, salda.
  • Sprawdzanie wyliczenia odsetek i opłat za usługi. 
 • TESTY NA WYKRYCIE WYJĄTKÓW
  • Identyfikowanie pożyczek pracowników.
  • Identyfikowanie dużych pożyczek.
  • Identyfikowanie pożyczek z niezwyczajnym oprocentowaniem.
  • Identyfikowanie sald z nieregularnymi wpłatami.
  • Identyfikowanie ujemnych sald.
  • Przygotowanie własnych raportów dotyczących nowych, odnowionych i przeterminowanych pożyczek.
  • Inne przydatne testy dotyczą stratyfikacji oprocentowania dla wskaźników ryzyka. Pożyczki obarczone większym ryzykiem powinny mieć z reguły większe oprocentowanie. Analiza, poparta testem na obecność wyjątków, jest pomocna przy wykrywaniu anomalii lub wskazywaniu na pracowników, którzy są szczególnie ostrożni lub ryzykowni przy udzielaniu pożyczek. 
 • TWORZENIE RELACJI I PORÓWNYWANIE
  • Wykorzystanie relacji pomiędzy rożnymi zbiorami danych pozwala wykryć przypadki, gdzie wiele pożyczek jest powiązanych z tym samym adresem.
  • Porównywanie sald z rożnych okresów w celu identyfikacji przemieszczenia środków. 

2. BADANIE – TYPY KONT

Poniżej zamieszczono najczęściej wykorzystywane testy wg. grup.

 

 • KALKULACJE
  • Sumowanie sald.
  • Ponowna kalkulacja odsetek.
  • Sprawdzenie poprawności obliczenia opłat bankowych, operacji przewalutowania. 
 • TESTY NA WYKRYCIE WYJĄTKÓW
  • Identyfikowanie kont z brakującymi danymi (np. data urodzenia klienta).
  • Sprawdzenie czy obciążenia są naliczone tam, gdzie jest to zasadne.
  • Wyizolowanie transakcji wykonywanych naprzód w czasie.
  • Identyfikowanie niepoprawnych lub niezwyczajnych danych.
  • Identyfikowanie nieaktywnych kont i transakcji z nimi związanych.
  • Identyfikowanie klientów z przekroczonymi limitami.
  • Identyfikowanie kont pracowników z niezwyczajnymi wartościami.
  • Testowanie na pranie pieniędzy. 
 • ZARZĄDZANIE AKTYWAMI
  • Identyfikowanie w pełni zamortyzowanych przedmiotów i aktyw wyższych niż koszt odtworzenia.
  • Podsumowanie wartości aktywów wg.: wartości zamówienia, wartości netto lub kosztu.
  • Przeliczenie wydatków i rezerwy przy użyciu kosztu odtworzenia.
  • Porównanie okresów ekonomicznej użyteczności wg. kategorii. 
 • KONTA DEPOZYTOWE
  • Sprawdzenie kalkulacji odsetek i kosztów obsługi.
  • Analizowanie aktywności dla poszczególnych operacji.
  • Kompilowanie informacji demograficznej dla testów na zgodność.
  • Analiza portfela depozytów wg. menadżera, lokalizacji, typu klienta, itp. 
 • ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI
  • Analizowanie kredytów w celu udokumentowania zgodności w limitami pożyczkowymi.
  • Identyfikowanie dużych depozytów i pożyczkobiorców dla kontrolerów zewnętrznych.
  • Przegląd operacji walutowych w celu zapewnienia, że duże operacje walutowe są prawidłowo raportowane.
  • Obliczanie regulacyjnych wymogów kapitałowych. 
 • INNE ZASTOSOWANIE
  • Zweryfikowanie integralności danych przed i po wprowadzeniu aktualizacji oprogramowania bądź po jego zmianie.
  • Zsumowanie transakcji wg. czasu i lokalizacji w celu określenia potrzeb