2019 rokiem zmian sektorowych

2019 rokiem zmian sektorowych

Do Sejmu trafił już projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679- RODO, w związku z czym rok 2019 zapowiada się rokiem wielu zmian.

Polskie przepisy muszą zapewniać skuteczne stosowanie przepisów Rozporządzenia, nie powielając rozwiązań RODO, ani nie będąc z nimi sprzecznymi. W tym celu, konieczne jest dokonanie licznych zmian w innych aktach prawnych z wielu obszarów prawa. Ostatecznie przekształceniu ma ulec 168 ustaw krajowych.

Jedną ze zmian będzie doprecyzowanie lub zmiana okresu przechowywania różnego rodzaju dokumentacji, a co za tym idzie zmiana okresu przetwarzania danych osobowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym brak jest uregulowań co do maksymalnego okresu przetwarzania niektórych danych, co bardzo często skutkuje zbyt długim ich przechowywaniem przez Administratorów Danych. Kolejna z ważniejszych zmian dotyczyć będzie Kodeksu postępowania administracyjnego i wprowadzi w nim szczegółowe uregulowanie w zakresie sposobu wykonywania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO, w postępowaniach administracyjnych. Dodatkowo, w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych dodany zostanie art. 11a, który umożliwi podmiotom, które powołały Inspektora Ochrony Danych, wyznaczenie osoby zastępującej IOD w czasie jego nieobecności. Osoba ta, podobnie jak IOD, podlegać będzie obowiązkowemu zgłoszenia jej powołania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, zmianie ulegną przepisy Kodeksu pracy dotyczące monitoringu wizyjnego. Wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz monitorowania pomieszczeń udostępnianych zakładowym organizacjom związkowym, a objęcie monitoringiem pomieszczeń sanitarnych możliwe będzie po uzyskaniu uprzedniej zgody właśnie zakładowej organizacji związkowej, albo (w przypadku jej braku) przedstawicieli pracowników.

Jak wcześniej wspomniano, przekształceniu ma ulec 168 ustaw krajowych. Na ostateczny kształt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679- RODO będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Najprawdopodobniej regulacje wejdą bowiem w życie wczesną wiosną, na przełomie lutego i marca 2019 roku.