Eksperci PBSG zaproszeni w roli ekspertów na ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem „Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju”

Celem konferencji było omówienie aktualnych problemów związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarzadzania. Zaproszenie na konferencję przyjęło ponad 100 osób, w tym wybitni eksperci, przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej, między innymi:

 • Pan dr inż. Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • Pan Henryk Szymański, Dyrektor Generalny Ministerstwa Gospodarki,
 • Pani Anna Gruszka, ekspert w dziedzinie systemó zarządzania w PKN,
 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Żuchowski, Politechnika Radomska,
 • prof. dr hab. Stefan Doroszewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • prof. dr hab.Tadeusz Wawak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki.
 • Maciej Skała, Wiceprezes PBSG

Obszary tematyczne Konferencji dotyczyły: znormalizowanych systemów zarządzania, m.in. zarządzanie jakością (ISO 9001), zarządzanie środowiskowe (ISO 14001, EMAS), zarządzanie
BHP (PN-EN 18001, OHSAS)

Organizacja Konferencji obejmowała:

 • Wykład wprowadzający Rola normalizacji w zrównoważonym rozwoju – prof. dr hab. J. Łańcucki
 • SESJA 1; prof. dr hab. J. Łańcucki – prowadzący Perspektywy
  Znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. przesłanki normalizacji w zarządzaniu; rola ZSZ w organizacji; warunki i zakres normalizacji w zarządzaniu; wartość dodana tworzona przez konsultantów i jednostki certyfikujące; znaczenie certyfikatów; ZSZ a specyfika organizacji; bariery we wdrażaniu ZSZ)
 • SESJA 2; dr hab. inż. A. Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP, Maciej Skała, Wiceprezes Zarządu – prowadzący Praktyczne aspekty
  działania Znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. interpretacja wymagań norm; integracja SZ; role, odpowiedzialności i uprawnienia pracowników z ZS; zarządzanie procesowe; dokumentacja w ZSZ; audyty; metody zarządzania jakością; rozwiązania organizacyjne związane z ZSZ; skuteczność i efektywność ZSZ)
 • Podsumowanie dyskusji oraz zakończenie Konferencji