Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w Politechnice Świętokrzyskiej

PBSG zakończyła projekt w Politechnice Świętokrzyskiej w zakresie opracowania i wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej z wykorzystaniem oprogramowania erisk

Projekt objął:

 • Zakup i wdrożenie oprogramowania erisk,
 • Zakup infrastruktury serwer z oprogramowaniem,
 • Serię szkoleń z zakresu kontroli zarządczej 30 osób,
 • Serię szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem,
 • Warsztaty zamknięte ze stosowania wdrożonego modelu kontroli zarządczej,
 • Opracowanie i wdrożenie zoptymalizowanego systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Projekt „Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską – WiRKIN’’ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1

 

Informacja o kliencie:

Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią składającą się z pięciu wydziałów:

 • Budownictwa i Architektury
 • Elektrotechniki Automatyki i Informatyki
 • Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
 • Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Kształci ponad 10 000 studentów w ramach 16 kierunków i 50 specjalności. Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w 7 dyscyplinach: automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji, a także prawa do habilitowania w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo oraz elektrotechnika. Politechnika jest uczelnią w pełni akademicką oferując studia I, II i III stopnia. Aktualnie Politechnika zatrudnia 450 nauczycieli akademickich.