Współpraca PBSG z Volkswagen Motor Polska

Volkswagen Motor Polska korzysta z usług PBSG w zakresie ubiegania się o certyfikat AEO – Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego

AEO – (Authorised Economic Operator) jest jedynym certyfikatem wydawanym przez administracje państwowe krajów Unii Europejskiej w celu potwierdzenia  międzynarodowych standardów bezpieczeństwa obrotu towarowego. W ocenie  Volkswagen Motor Polska uzyskanie certyfikatu AEO pozwoli na podniesienie wiarygodności w kontaktach z administracją celną oraz skorzystanie z wielu ułatwień. Posiadanie certyfikatu AEO ma wzmocnić także cały koncern w konsekwentnym budowaniu przewagi konkurencyjnej w międzynarodowym obrocie towarowym. Spełnienie wymagań określonych w AEO to przede wszystkim wykazanie, że instytucja prawidłowo zarządza ryzykiem, a posiadane procedury pozwalają na kontrolę istotnych z punktu widzenia AEO obszarów ryzyka.

Projekt wdrożenia AEO realizowany przez PBSG w Volkswagen Motor Polska składał się kilku etapów.

  • Pierwszy krok to analiza przedsiębiorstwa pod kątem możliwości rzeczowego i rzeczywistego wypełnienia kwestionariusza samooceny AEO, który ma potwierdzić, że przedsiębiorcy ubiegający się o otrzymanie statusu  upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised economic operator -AEO) spełniają kryteria dotyczące przestrzegania wymogów celnych, prowadzenia ewidencji w sposób umożliwiający właściwą kontrolę celną, wypłacalności oraz posiadania odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony. Wypełniony kwestionariusz to również ułatwienie dla wnioskodawcy, ponieważ dokonana samoocena, daje przeświadczenie (jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie świadectwa AEO), iż kryteria wymagane do przyznania statusu AEO są spełnione.
  • Etap drugi prowadzony był w tle prac związanych z kwestionariuszem, choć był równie ważny. Jednym z kryteriów przyznania certyfikatu AEO jest udokumentowany fakt przeprowadzonej analizy ryzyka związanego z przepływem towarów, zgodnej z przyjętą przez przedsiębiorstwo metodyką. Bardzo ważnym elementem okazała obszerna wiedza na temat ryzyka, w obliczu którego staje organizacja, oraz wpływu, jaki może ono mieć na postawione sobie cele. Administracje celne w państwach członkowskich zdecydowały się prowadzić kontrolę podmiotów gospodarczych w oparciu o zarządzanie ryzykiem. Przyczyną zastosowania zarządzania ryzykiem byłą chęć ukierunkowania działań kontrolnych służb celnych na ryzyko, a nie na losowo wybrane aspekty lub deklaracje. Ocenie winna być poddana cała organizacja, administracja podmiotu gospodarczego oraz posiadany przez niego wewnętrzny system kontroli. Przyjęta i wypracowana z PBSG metodologia umożliwia dokonanie oceny zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – gdy sytuacja dotyczy większej liczby krajów. Gdy zidentyfikowano, pokazano na mapie ryzyk i szczegółowo opisano istotne ryzyka, kolejne prace polegały na określeniu i precyzyjnym zdefiniowaniu planu minimalizacji ryzyka. Plan ten odnosił się głównie do ryzyk nieakceptowanych i wskazywał szczegółowe zadania mające na celu minimalizację wystąpienia lub ewentualnych skutków ryzyk. Tylko takie podejście było pewnym uwieńczeniem prac nad analizą ryzyka. Wskazanie ryzyka pokazały na co zwrócić szczególną uwagę, na co przerzucić większe środki i zasoby, natomiast planowe i wdrażane minimalizowanie ryzyka dało wymierne korzyści organizacji.

Informacja o kliencie:

Volkswagen Motor Polska – fabryka silników koncernu Volkswagen w Polkowicach na Dolnym Śląsku wybudowana w 1999 r. w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Produkuje jednostki wysokoprężne o pojemności 1900 i 2000 cm³ wyposażone w pompowtryskiwacze lub system common-rail, napędzające samochody osobowe i dostawcze marek: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen. Możliwości produkcyjne to 2400 silników dziennie.

Informacja o fabryce Volkswagen Polkowice