Ocena ryzyka nadużyć i właściwe środki przeciwdziałaniu nadużyciom w projektach UE

Informacja o usłudze Niniejsza wytyczna stanowi wsparcie oraz zawiera rekomendacje dla Instytucji Zarządzających przy implementacji art. 125(4)(c) CPR, który zawiera zalecenie, aby Instytucja Zarządzająca wprowadziła, bazujące na identyfikacji ryzyka, efektywne i proporcjonalne środki przeciwdziałania nadużyciom. Komisja udostępnia również wytyczne dla Instytucji Audytowej w zakresie weryfikacji zgodności funkcjonowania Instytucji Zarządzającej ze wskazanym artykułem. Komisja rekomenduje, aby…

BS 10500 System Przeciwdziałania Korupcji (ABMS Anti-Bribery Management System)

Informacja o usłudze Wdrożenie antykorupcyjnego systemu zarządzania BS 10500 (ABMS, Anti-Bribery Management System) odzwierciedla zaangażowanie organizacji w spełnienie wymogów brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu korupcji (UK Bribery Act 2010). Po uzyskaniu certyfikatu uzasadnia również działania chroniące przed zdefiniowanym w ustawie ryzykiem „niepowodzenia organizacji komercyjnej w zapobieżeniu wręczeniu łapówki”. Standard brytyjski określa wymagania dla wdrożenia systemu przeciwdziałania…

Dochodzenia w sprawie nadużyć

Informacja o usłudze W chwili pojawienia się podejrzeń dotyczących wystąpienia nadużycia (w tym korupcji), nieprawidłowości finansowych lub działań niezgodnych z etyką zawodową, zapewniamy niezależne i specjalistyczne badanie lub dochodzenie. W zależności od potrzeb i sytuacji wykorzystujemy specjalistyczne techniki analizy danych i odzyskiwania dowodów elektronicznych, oraz inne techniki oparte na nowoczesnej technologii. Nasze wieloletnie i wielodziedzinowe…

Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Informacja o usłudze Dzięki naszej usłudze wspieramy organizacje w przyjęciu optymalnego podejścia do efektywnego i skutecznego zapobiegania wystąpieniu strat w wyniku nadużyć oraz nieetycznych zachowań. Podczas czynności doradczych i analitycznych wykorzystujemy zaawansowane techniki pozyskiwania danych i sposoby ich analizy. Doradzamy w zakresie wdrożenia mechanizmów ciągłego monitorowania i audytu danych w organizacji, które będą zaprojektowane w…

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

Informacja o usłudze W czerwcu 2006r Ministerstwo Sprawiedliwości, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Krajowa Izba Gospodarcza przygotowała wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym  jako podstawę do wdrożenia rozwiązań, które powinny zwiększyć zaufanie do funkcjonowania organizacji w zakresie rzetelności i bezstronności podejmowanych przez nie decyzji, zarówno w odniesieniu do ich klientów, jak i do decyzji dotyczących…

Wdrożenie normy ISO 31000

Informacja o usłudze ISO 31000 to międzynarodowy standard zapewniający reguły i ogólne wskazówki wprowadzania zarządzania ryzykiem, dlatego może być wprowadzony w każdym publicznym, prywatnym lub wspólnotowym przedsiębiorstwie, stowarzyszeniu lub grupie. Norma ISO 31000 jest ogólnym, a nie specjalistycznym przewodnikiem dla konkretnego sektora. Organizacje różnych rodzajów i wielkości poddawane są różnego rodzaju czynnikom i wpływom zewnętrznym,…

Wdrożenie modelu COSO II (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission )

Informacja o usłudze Niepewność i ryzyko to nieodłączne elementy każdej działalności gospodarczej. Z jednej strony dają możliwość uzyskania zysków poprzez wykorzystanie pojawiających się szans. Z drugiej zaś przynoszą niespodziewane zdarzenia, które w efekcie generują straty lub są zagrożeniem dla ciągłości działania, czy też istnienia firmy. W świetle szybko zmieniających się warunków w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa…