Krajowe Ramy Interoperacyjności

Informacja o usłudze XXI wiek to era społeczeństwa informacyjnego. W związku z tym ciągłość działania podmiotów realizujących zadania publiczne zależy przede wszystkim od możliwości szybkiego i efektywnego przetwarzania informacji. Celem budowanych w Polsce systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym jest głównie usprawnienie procesów administracyjnych i świadczenie zintegrowanych usług elektronicznych obywatelom poprzez swobodny przepływ informacji pomiędzy jednostkami…

Strategia informatyzacji

Informacja o usłudze W ostatnich latach organizacje inwestowały wiele środków w technologie i rozwiązania IT starając się poprawić efektywność pracy i zwiększać konkurencyjność. Wiele z wdrożeń nie do końca spełniło oczekiwania i nie dostarczyło rozwiązań na jakie liczyli menadżerowie. Wynika to z faktu dynamicznie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego firm, a także braku jasno zdefiniowanej strategii…

Ochrona danych osobowych GDPR/RODO

Informacja o usłudze Zgodnie z polskim prawem każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi spełnić wymagania Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,…

Bezpieczeństwo informacji (ISO 27001)

Informacja o usłudze Informacja jest zasobem posiadającym swoją wartość i podlegającym ochronie niezależnie od formy przetwarzania.  Właśnie ona jest przedmiotem zainteresowania normy ISO/IEC 27001, która w głównej mierze określa wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zapewniającego zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji. ISO/IEC 27001 to kompleksowe rozwiązanie regulujące…

Standard PCI DSS

Informacja o usłudze Standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) został opracowany przez organizacje płatnicze w celu zapewnienia spójnego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich podmiotach, w których dokonywane są operacje z wykorzystaniem kart płatniczych. Nazywany również normą, określa rygorystyczne wymagania, których spełnienie jest obowiązkowe dla podmiotów przechowujących, przesyłających, a także przetwarzających dane kartowe. Implementacja…

Rekomendacje KNF w zakresie IT

Informacja o usłudze Rozwój technologii w sektorze finansowym sprawił, że dotychczasowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego stały się niewystarczające. W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), mając na uwadze cele nadzoru nad rynkiem finansowym określone w Ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, takie jak zapewnienie prawidłowego funkcjonowania…