2009-01-26


PBSG
zrealizowało projekt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
zakresie analizy ryzyka związaną z realizacją funkcji instytucji pośredniczącej
I stopnia dla komponentu regionalnego programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
instytucji zarządzającej dla Regionalnego Programy Operacyjnego.

W
ramach usługi doradczej  PBSG
przeprowadziło analizę ryzyka związaną z realizacją przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej i Instytucji
Wdrażającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
oraz opracowało niezbędną dokumentację, a w szczególności:

 • Zidentyfikowano
  potencjalne zagrożenia w ramach realizacji zadań dotyczących PO KL i RPO;
 • Przeprowadzono analizę
  ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń;
 • Określono poziom akceptowalnego
  ryzyka dla poszczególnych zidentyfikowanych zagrożeń;
 • Zaproponowano politykę
  i procedury zarządzania ryzykiem dla PO KL i RPO;
 • Przygotowano działania
  zapobiegawcze oraz planów ciągłości działań dla ryzyk przekraczających poziom akceptowalny;
 • Opracowano mapę
  ryzyka.

Wynikiem
projektu  jest dokumentacja stanowiąca
realizację obowiązków Samorządu Województwa wynikających zarówno z przepisów
wspólnotowych (Rozporządzenia WE 1083/2006) jak i krajowych (Standardy kontroli
finansowej wydane przez Ministra Finansów na podstawie delegacji art. 63 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) dotyczących ryzyka w realizacji programów
unijnych.

inne informacje w zakresie  zarządzania ryzykiem: