Urząd Marszałkowski PBGS

PBSG zrealizowało projekt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie analizy ryzyka związaną z realizacją funkcji instytucji pośredniczącej I stopnia dla komponentu regionalnego programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz instytucji zarządzającej dla Regionalnego Programy Operacyjnego.

W ramach usługi doradczej PBSG przeprowadziło analizę ryzyka związaną z realizacją przez Samorząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przez Zarząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz opracowało niezbędną dokumentację, a w szczególności:

  • Zidentyfikowano potencjalne zagrożenia w ramach realizacji zadań dotyczących PO KL i RPO;
  • Przeprowadzono analizę ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń;
  • Określono poziom akceptowalnego ryzyka dla poszczególnych zidentyfikowanych zagrożeń;
  • Zaproponowano politykę i procedury zarządzania ryzykiem dla PO KL i RPO;
  • Przygotowano działania zapobiegawcze oraz planów ciągłości działań dla ryzyk przekraczających poziom akceptowalny;
  • Opracowano mapę ryzyka.

Wynikiem projektu  jest dokumentacja stanowiąca realizację obowiązków Samorządu Województwa wynikających zarówno z przepisów wspólnotowych (Rozporządzenia WE 1083/2006) jak i krajowych (Standardy kontroli finansowej wydane przez Ministra Finansów na podstawie delegacji art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) dotyczących ryzyka w realizacji programów unijnych.