ISO 27001 oraz ISO 20000 w Urzędzie Dozoru Technicznego

PBSG i Urząd Dozoru Technicznego (UDT) podpisały umowę w zakresie opracowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg. ISO 27001) oraz opracowania i wdrożenia dobrych praktyk IT (wg ISO 20000/ITIL). Urząd Dozoru Technicznego jest kolejnym urzędem centralnym obsługiwanym przez PBSG, który w ostatnim czasie rozpoczął szerokie działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa informacji i jakości usług IT.

W ramach umowy PBSG wykonała:

Polityka Bezpieczeństwa Informacji (wg ISO 27001)

 • Przeprowadzenie audytu istniejącej w UDT Polityki Bezpieczeństwa Informacji  oraz opracowanie raportu dotyczącego jej zgodności z najlepszymi praktykami międzynarodowymi (w szczególności z normą PN-ISO/IEC 27001:2007)
 • Propozycja aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji UDT uwzględniającej wnioski wynikające z powyższego audytu.
 • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa UDT zgodnego z normą PN‑ISO/IEC 27001:2007
 • Przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji UDT do
  certyfikacji na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001:2007

Zarządzanie Jakością Usług IT (wg ISO 20000/ITIL)

 • Przeprowadzenie audytu oraz opracowanie raportu dotyczącego zgodności systemu zarządzania usługami IT w UDT z normą PN-ISO/IEC 20000:2007
 • Opracowanie wytycznych dla stworzenia systemu zarządzania usługami IT
 • Opracowanie katalogu usług, zawierającego zdefiniowane karty usług IT świadczonych klientom wewnętrznym oraz zewnętrznym
 • Opracowanie  definicji wskaźników i raportów potwierdzających poprawność realizacji usług IT
 • Opracowanie dokumentacji spełniającej wymagania normy PN‑ISO/IEC 20000 :2007 w zakresie opisu procesów i procedur
 • Przygotowanie systemu zarządzania usługami IT w UDT z normą PN‑ISO/IEC 20000:2007 do certyfikacji

Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest wspieranie państwa, społeczeństwa i podmiotów gospodarczych w szeroko rozumianych działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych i ochronie środowiska. Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym i aktami wykonawczymi do tej ustawy UDT realizuje swoje powołanie sprawując dozór nad urządzeniami technicznymi, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. W strukturze UDT działa 29 oddziałów terenowych. Zapleczem badawczo-ekspertyzowym dozoru technicznego jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. W ramach UDT działa jednostka certyfikująca systemy zarządzania, wyroby i osoby UDT-CERT. UDT świadczy usługi w zakresie oceny zgodności jako Jednostka Notyfikowana nr 1433.UDT podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Prezes UDT jest organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach należących do zakresu działania UDT, zaś organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Sprawdź pozostałe newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie