Szkolenie: CyberNOW Polska 2019

CyberNOW Polska 2019

Warszawa

22-23 maja 2019 r.

Skorzystaj z wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia ekspertów lidera w doradztwie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przygotuj się do profesjonalnego i skutecznego wdrożenia wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa nałożonych na Operatorów Usług Kluczowych!

Jesteśmy liderem usług specjalistycznego doradztwa w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nasi eksperci mają za sobą wiele lat praktyki i dziesiątki zrealizowanych wdrożeń Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO 27001, Systemów Zarządzania Ciągłością Działania – ISO 22301, Systemów Zarządzania Usługami Informatycznymi – ITIL ISO 20000 oraz Systemów Zarządzania Ryzykiem – ISO 31000/27005. Mamy również za sobą także już realne doświadczenia pierwszych wdrożeń wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla Operatorów Usług Kluczowych.

Szkolenie nakierowane jest na zdobycie ustrukturyzowanej wiedzy o rzeczywistych obowiązkach nakładanych na Operatorów Usług Kluczowych oraz umiejętności ich praktycznego wypełniania. Jednocześnie stworzymy niepowtarzalną platformę do eksperckiej wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń pomiędzy  trenerami i uczestnikami kursu.

Wieloletnia praktyka naszych ekspertów jest gwarantem najwyższego poziomu merytorycznego.

Szczegóły organizacyjne dotyczące szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do wdrożenia wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa we własnej organizacji.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów uznanych za Operatorów Usług Kluczowych: Pełnomocników ds. Cyberbezpieczeństwa, pracowników Komórek ds. Cyberbezpieczeństwa (CERT/CSIRT), Pełnomocników ds. SZBI, Pełnomocników ds. SZCD, Specjalistów ds. Compliance oraz wszystkich innych chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie wdrożenia wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

Stosowane formy szkolenia

Szkolenia prowadzimy w sposób maksymalizujący efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania biznesowe, dostarczając praktyczne i skuteczne rozwiązania.

Stosowane metody szkoleniowe

 • wykład z elementami konwersatorium;

 • ćwiczenia indywidualne;

 • ćwiczenia grupowe;

 • studium przypadku (case study);

 • dyskusja.

Harmonogram szkolenia

Zakres czasowy *

Zakres tematyczny

I DZIEŃ

II DZIEŃ

9:00 – 10:15
Cyberbezpieczeństwo w świetle przepisów prawa:
 • Obowiązujące podstawy prawne;
 • Kwalifikacja podmiotu jako dostawcy usługi cyfrowej (cechy decydujące o kwalifikacji);
 • Kwalifikacja podmiotu jako operatora usługi kluczowej (cechy decydujące o kwalifikacji).
Opracowanie dokumentacji zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej:
·       Dokumentacja dotycząca systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 27001.
10:15 – 10:30
Przerwa
Przerwa
10:30 – 11:45
Obowiązki operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.
Opracowanie dokumentacji zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej:
·       Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania usługi kluczowej zgodna normą PN-EN ISO 22301.
11:45 – 12:00
Przerwa
Przerwa
12:00 – 13:15
Architektura systemu cyberbezpieczeństwa:
 • Określenie i powołanie struktur wewnętrznych;
 • Struktura uprawnień i odpowiedzialności;
 • Monitorowanie systemu.
Procedura zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa
 • Opracowanie procedury (warsztat);
 • Klasyfikacja incydentu;
 • Zgłoszenie incydentu do odpowiedniego CESIRT;
 • Współpraca z sektorowymi zespołami cyberbezpieczeństwa w zakresie koordynowania obsługi incydentów.
13:15 – 13:45
Przerwa
Przerwa
13:45 – 16:00
Proces zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa:
 • Identyfikacja ryzyka – dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy;
 • Metodyka oceny ryzyka (warsztat);
 • Wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w odpowiedzi na ryzyko.
Współpraca z sektorowymi zespołami cyberbezpieczeństwa w zakresie wymiany informacji pozwalających przeciwdziałać zagrożeniom cyberbezpieczeństwa:
 • Audyt cyberbezpieczeństwa;
 • Obowiązek prowadzenia audytów;
 • Zasady audytowania.

Termin szkolenia: 

22 – 23 maja 2019

 

Koszt szkolenia:

2 000,00 zł netto / osoba

Cena uwzględnia:
 • 2 dniowy udział w szkoleniu dla 1 osoby;
 • przerwy kawowe oraz lunch każdego dnia;
 • materiały szkoleniowe i warsztatowe;
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.