Realizacja projektu ITSM w Centralnym Ośrodku Informatyki

PBSG i Centralny Ośrodek Informatyki podpisały umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i zarządzania realizacją projektu ITSM.

Przedmiotem umowy jest:

 • doradztwo w zakresie prowadzonych prac projektowych w oparciu o najlepsze praktyki ITIL oraz doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań ITSM.
 • merytoryczne wsparcie w procesie wdrażana nowego systemu ITSM
  PBSG Sp. z o.o. zostało wybrane w konsorcjum z CT Partners SA.

Zakres umowy obejmuje:

Zadanie I Określenie wymagań dla nowego systemu ITSM:

 1. Uszczegółowienie celów i ograniczeń dla wdrożenia systemu ITSM
 2. Opracowanie wymagań dla systemu ITSM
 3. Opracowanie szczegółowego Planu Projektu

Zadanie II Analiza procesów COI pod katem nowego systemu ITSM:

 1. Opracowanie dokumentu określającego oceny przepływ procesów ITSM w organizacji
 2. Opracowanie dokumentu mapy zmian w aktualnych oraz nowych procesach ITSM
 3. Opracowanie rekomendacji dot. Zmian organizacyjnych w COI, wymaganych do właściwego wdrożenia nowych procesów
 4. Opracowanie zasad współpracy z dostawcami zewnętrznymi poprzez system ITSM

Zadanie III Opracowanie dokumentacji procesowej dla wdrażanej do ITSM aplikacji:

 1. Aktualizacja procedury zarządzania incydentami
 2. Aktualizacja procedury zarządzania zmianami
 3. Aktualizacja procedury zarządzania konfiguracją
 4. Aktualizacja procedury zarządzania problemami
 5. Aktualizacja procedury zarządzania wiedzą
 6. Aktualizacja procedury zarządzania poziomem usług
 7. Dostosowanie systemu do wymagań Katalogu Usług dla aplikacji CEPiK

Zadanie IV Nadzór merytoryczny nad implementacją opracowanej dokumentacji procesowej w systemie ITSM

Centralny Ośrodek Informatyki (COI), jako instytucja gospodarki budżetowej, działa na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzenia Nr 48 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.11.2010 roku.

Przedmiotem podstawowej działalności COI jest odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych (MSW) usług, pozwalających na sprawną realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) oraz Centralnej
Ewidencji Kierowców (CEK), w tym systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK).

COI świadczy również usługi na rzecz MSW i innych podmiotów publicznych, w zakresie budowy, rozwoju i eksploatacji systemów teleinformatycznych.