PSE Operator SA wybrały PBSG do analizy i wdrożenia mechanizmów oceny podatności na ryzyko nadużyć

PSE Operator SA wybrały PBSG do analizy i wdrożenia mechanizmów oceny podatności na ryzyko nadużyć w PSE Operator SA oraz spółkach Grupy Kapitałowej  PSE Operator

Podpisana umowa  obejmuje świadczenie usług doradczych w zakresie oceny podatności przedsiębiorstwa PSE Operator S.A oraz. spółek w Grupie Kapitałowej PSE Operator   na ryzyko korupcji i nadużyć oraz analizę tych ryzyk w wytypowanych obszarach działalności”,

Projekt zostanie wykonany w następujących etapach:

 • Etap I – przeprowadzenie analizy ryzyka korupcji i nadużyć w PSE Operator SA  oraz spółkach w Grupie Kapitałowej
 • Etap II – opracowanie wariantowej propozycji zarządzania ryzykami zidentyfikowanymi i analizowanymi w etapie I

Umowa stanowi realizację drugiego etapu budowy systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnych. Etap ten będzie kluczowy ponieważ profesjonalne „rozpoznanie” i analiza ryzyka zdecyduje o założeniach (modelu) systemu, jego adekwatności dla PSE Operator SA oraz finalnie zadecyduje o efektywności systemu. W ramach postępowania w wyborze firmy mającej wesprzeć działania PSE Operator SA oferta PBSG została oceniona najwyżej.

W realizacji usługi będą uwzględniane struktura przedsiębiorstwa, jako Grupy Kapitałowej oraz funkcja PSE Operator SA, polegającą na pełnieniu roli operatora systemu elektroenergetycznego na podstawie prawa energetycznego. Istotnym czynnikiem  realizacji projektu  będzie uwzględnienie procesowej, zadaniowej i projektowej organizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Główne cele działalności PSE Operator S.A. to:

 • zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
 • zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
 • udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
 • tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

PSE Operator S.A. jest operatorem systemu przesyłowego (OSP) – zdefiniowanym w ustawie Prawo energetyczne –  jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za:

 • ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym;
 • bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu;
 • eksploatację, konserwację i remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Do obowiązków OSP należy również bilansowanie systemu polegające na równoważeniu zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami energii oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. W przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w przepustowości tych systemów zarządzanie ograniczeniami systemowymi odbywa się w zakresie wymaganych parametrów technicznych energii elektrycznej.

Grupę Kapitałową PSE Operator tworzą PSE Operator S.A. jako spółka dominująca, 8 spółek zależnych w których PSE Operator posiada po 100 procent akcji bądź udziałów oraz 2 spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

 • PSE-Centrum S.A.
 • PSE-Północ S.A.
 • PSE-Południe S.A.
 • PSE-Wschód S.A.
 • PSE-Zachód S.A
 • EPC S.A.
 • Zarządca Rozliczeń S.A.
 • CATA Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii
 • LitPol Link Sp. z o.o.
 • CAO Central Allocation Office GmbH