2011-10-20

PSE
Operator SA wybrały PBSG do analizy i wdrożenia mechanizmów oceny podatności na
ryzyko nadużyć w PSE Operator SA oraz spółkach Grupy Kapitałowej  PSE Operator

Podpisana
umowa  obejmuje świadczenie usług
doradczych w zakresie oceny podatności przedsiębiorstwa PSE Operator S.A oraz.
spółek w Grupie Kapitałowej 
PSE Operator   na ryzyko
korupcji i nadużyć oraz analizę tych ryzyk w wytypowanych obszarach
działalności",

Projekt zostanie wykonany w następujących etapach:

 • Etap I – przeprowadzenie analizy ryzyka korupcji i nadużyć w PSE Operator SA  oraz spółkach w Grupie Kapitałowej
 • Etap II – opracowanie wariantowej propozycji zarządzania ryzykami
  zidentyfikowanymi i analizowanymi w etapie I

Umowa
stanowi realizację drugiego etapu budowy systemu przeciwdziałania zagrożeniom
korupcyjnych. Etap ten będzie kluczowy ponieważ profesjonalne „rozpoznanie" i
analiza ryzyka zdecyduje o założeniach (modelu) systemu, jego adekwatności dla
PSE Operator SA oraz finalnie zadecyduje o efektywności systemu. W ramach postępowania w
wyborze firmy mającej wesprzeć działania PSE Operator SA oferta PBSG została oceniona najwyżej.

W
realizacji usługi będą uwzględniane struktura przedsiębiorstwa, jako Grupy
Kapitałowej oraz funkcja PSE Operator SA, polegającą na pełnieniu roli
operatora systemu elektroenergetycznego na podstawie prawa energetycznego.
Istotnym czynnikiem  realizacji projektu  będzie uwzględnienie procesowej,
zadaniowej i projektowej organizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przedmiotem działania Polskich Sieci
Elektroenergetycznych Operator S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii
elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Główne cele działalności PSE
Operator S.A. to:

 • zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu
  Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu
  elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i
  połączeń asynchronicznych;
 • zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz
  połączeń transgranicznych;
 • udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla
  realizacji wymiany transgranicznej;
 • tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego
  rynku energii elektrycznej.

PSE
Operator S.A. jest operatorem systemu przesyłowego (OSP) – zdefiniowanym w
ustawie Prawo energetyczne –  jako przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne
za:

 • ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym;
 • bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu;
 • eksploatację, konserwację i remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci
  przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Do obowiązków OSP należy również bilansowanie systemu polegające na
równoważeniu zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami energii oraz
zarządzanie ograniczeniami systemowymi w celu zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. W przypadku wystąpienia
ograniczeń technicznych w przepustowości tych systemów zarządzanie
ograniczeniami systemowymi odbywa się w zakresie wymaganych parametrów
technicznych energii elektrycznej.

Grupę Kapitałową PSE Operator tworzą PSE Operator
S.A. jako spółka dominująca, 8 spółek zależnych w których PSE Operator
posiada po 100 procent akcji bądź udziałów oraz 2 spółki z udziałem kapitału
zagranicznego.

 • PSE-Centrum S.A.
 • PSE-Północ S.A.
 • PSE-Południe S.A.
 • PSE-Wschód S.A.
 • PSE-Zachód S.A
 • EPC
  S.A.
 • Zarządca
  Rozliczeń S.A.
 • CATA
  Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii
 • LitPol
  Link Sp. z o.o.
 • CAO
  Central Allocation Office GmbH