PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzani

PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem operacyjnym erisk.

Umowa obejmuje dostarczenie

licencji oprogramowania, konfigurację przyjętej w PSE Operator metodyki zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie testów funkcjonalności oraz asystę w zakresie merytorycznym i technicznym.
Zakres stosowania oprogramowania obejmuje całą działalność operacyjną PSE Operator i jest częścią strategii zarządzania organizacją. Podstawowym zadaniem użytego oprogramowania (e-risk ) jest automatyzacja procesu zarządzania ryzykiem na wszystkich etapach: identyfikacji ryzyk, analizy ryzyka wraz z oceną skuteczności podejmowanych działań w zakresie planów postępowania ryzykiem.

W kolejnych etapach jest integracja wszystkich czynności operacyjnych wpływających na możliwość wystąpienia ryzyk.

Informacja o kliencie:

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Główne cele działalności PSE Operator S.A. to:

  • zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
  • zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń
    transgranicznych;
  • udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
  • tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.