Projekt dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie oceny spełniania wymogów zawartych w rozporządzaniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

Przedmiotem projektu realizowanego przez zespół ekspertów PBSG była ocena posiadanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim regulacji wewnętrznych wynikających z konieczności spełniania wymogów zawartych w § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwanego w dalszej części umowy KRI, w tym przede wszystkim:

  • wskazaniu nieprawidłowości w posiadanych regulacjach wewnętrznych polegających na braku zgodności poszczególnych regulacji z normami: PN-ISO/IEC 27001, PN-ISO/IEC 17799, PN-ISO/IEC 27005 oraz PN-ISO/IEC 24762,
  • wskazaniu tych obszarów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, które nie zostały określone w regulacjach wewnętrznych Urzędu Miejskiego, a które winny być w nich zawarte zgodnie z KRI oraz ww. normami.
  • przeprowadzeniu analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji przetwarzanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27005.

Informacja o kliencie:

Gmina Ostrów Wielkopolski – gmina wiejska z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim.

Tworzą ją 34 sołectwa: Będzieszyn, Biniew, Borowiec, Cegły, Chruszczyny, Czekanów, Daniszyn, Franklinów, Gorzyce Wielkie, Górzenko, Górzno, Gutów, Karski, Kołątajew, Kwiatków, Lamki, Lewkowiec, Lewków (sołectwa: Lewków i Lewków-Osiedle), Łąkociny, Mazury, Młynów, Nowe Kamienice, Radziwiłłów, Sadowie, Słaborowice, Smardowskie Olendry, Sobótka, Szczury, Świeligów, Topola Mała, Wtórek, Wysocko Wielkie, Zacharzew.