Szkolenie skierowane jest do organizacji zarówno posiadających potwierdzony certyfikatem system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, jak i planujących wdrożenie i certyfikację systemu. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych praktycznym zastosowaniem wymagań normy, ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocników jakości, auditorów wewnętrznych oraz właścicieli procesów, menedżerów ryzyka, oficerów compliance

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin dydaktycznych (szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z elementami warsztatu).

Nabywane umiejętności

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wszystkimi planowanymi zmianami normy ISO 9001 oraz ich przygotowanie do wdrożenia lub dostosowania systemu zarządzania jakością do nowych wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wymagania dotyczącego zarządzania ryzykiem i integracji tego procesu z innymi normami serii ISO. Dodatkową korzyścią płynącą z uczestnictwa w szkoleniu jest przygotowanie do auditowania systemu, zwiększenie ogólnej wiedzy systemowej oraz wymiana doświadczeń z uczestnikami oraz posiadającymi duże doświadczenie praktyczne trenerami.

Tematy szkolenia

W trakcie szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną obejmującą:

 • Podstawowe cele nowelizacji normy ISO 9001

 • Struktura normy ISO 9001:2015

 • Podstawowe terminy i definicje

 • Podejście do zarządzania procesowego w nowej normie

 • Określenie i zrozumienie kontekstu organizacji

 • Potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron

 • Planowanie działań zmierzających do eliminacji ryzyk i wykorzystywania szans

 • Nadzór nad udokumentowaną informacją

 • Wymagania normy w zakresie udokumentowanych procedur

 • Dostosowanie organizacji do wymagań nowego standardu ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji dokumentacji systemowej

 • Integracja systemów zarządzania jakością i zarządzania ryzykiem

 • Model zarządzania organizacją w oparciu o wytyczne PN ISO 31000:2012 – spójność z wytycznymi projektu normy  ISO 9001:2015

 • Terminologia  zarządzania ryzykiem

 • Podział uprawnień i odpowiedzialności

 • Kluczowe etapy procesu zarządzania ryzykiem (identyfikacja, analiza, ewaluacja ryzyka, postępowanie z ryzykiem)

 • Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę ryzyka

 • Dokumentacja systemowa wspierająca zarzadzanie ryzykiem.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG.