Informacja o usłudze

Zintegrowany system zarządzania jest połączeniem zarówno procesów, procedur oraz praktyk działania, które są stosowane w organizacjach w celu wdrożenia polityki, która bardziej skutecznie pomaga w osiąganiu celów wynikających z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy.

Na chwilę obecną podejście do zarządzania procesami coraz częściej opiera się na stosowaniu sformalizowanych systemów zarządzania, których wymagania zostały sprecyzowane w międzynarodowych i krajowych normach.

 

W organizacjach, coraz większą uwagę przykłada się do wdrożenia właściwego systemu zarządzania, który zapewni tym podmiotom profesjonalne i rzetelne funkcjonowanie. Obecnie organizacje podejmują działania, które w głównej mierze mają poprawić jakość świadczonych usług wykorzystując zarządzanie procesowe jako skuteczny sposób optymalizacji ich funkcjonowania. Organizacja, która jest zarządzana procesowo traktowana jest jako jednorodny system, który składa się z wzajemnie powiązanych ze sobą procesów, w którym kładzie nacisk na związki pomiędzy poszczególnymi procesami i współzależności pomiędzy wszystkimi komponentami systemu. Jeżeli praca w którymś miejscu przebiega mało wydajnie lub nieefektywnie, ma zawsze niekorzystny wpływ na całą organizację. Konsekwencje tego mają zazwyczaj bardzo różną skalę, mogą jedynie wpłynąć na pogorszenie prostych wskaźników ekonomicznych, a w najgorszym wypadku są w stanie wpłynąć na charakter relacji z otoczeniem oraz spowodować trwałą utratę reputacji.

Aby zbudować w organizacji efektywny system zarządzania procesowego oparty o model ciągłego doskonalenia należy zidentyfikować główne procesy składające się na przedmiot działalności firmy oraz procesy pomocnicze. Analiza procesów, która rozpoczyna się od uwzględnienia oczekiwań klientów finalnych, zazwyczaj doprowadza do zmian zadań i ról oraz ich przemieszczenia pomiędzy komórkami funkcjonalnymi. Dzięki opracowaniu mapy procesów, możemy w bardzo prosty sposób wychwycić zadania, które są dublowane w kilku działach, co powoduje nieefektywne działanie i zwiększa koszty funkcjonowania./

Właściwie wdrożone i utrzymane zarządzanie procesami wspiera przepływ informacji oraz prowadzi do usprawnienia organizacji pracy, co determinuje wzrost jakości świadczonych usług.

Zarządzanie procesami oznacza odejście od zwykłego systemu zarządzania i organizacji, który opiera się na strukturze funkcjonalnej oraz podziale pracy. Skupia się natomiast na działaniach, które ukierunkowane są na tworzenie wartości dla klienta. Wartości te powstają w procesach, które przechodzą poziomo przez organizację. Praktyczniej mówiąc w zarządzaniu procesami stara się w jak największym stopniu usprawnić działania podmiotu, zwiększenia jego efektywności, a tym samym zwiększenia szansy przetrwania w stawiającym coraz większe wymagania otoczeniu konkurencyjnym.

Zakres usługi

 • Analiza dojrzałości procesowej organizacji,

 • Analiza wstępna – przeprowadzenie wstępnej analizy procesów, realizowanych w organizacji w celu określenia potrzeb,

 • Opracowanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania procesami

  –  przygotowanie  księgi procesów,  procedur i instrukcji oraz opracowanie regulaminu zarządzania procesami w organizacji,

 • Zdiagnozowanie ról i odpowiedzialności w procesach organizacji,

 • Opracowanie mapy procesów organizacji,

 • Opracowanie szczegółowych modeli procesów,

 • Zaprojektowanie  systemu pomiaru skuteczność i efektywności procesów.

 • Opracowanie modelu struktury organizacyjnej – jednostki organizacyjne, stanowiska,

 • Stworzenie modelu celów w układzie hierarchicznym,

 • Doradztwo – uczestnictwo w projektach realizowanych w organizacji,

 • Oprogramowanie – wykorzystanie dedykowanego oprogramowania podczas realizacji powyższych zadań – Oprogramowanie Smart.

W celu ograniczenia konfliktów, powstających na stykach różnych służb funkcjonalnych, niezbędne jest postrzeganie organizacji przez pryzmat zachodzących w niej procesów. Powoduje to powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie.
W wyniku takiego spojrzenia zarządzający wykracza poza funkcjonalny układ struktur, uzyskując możliwość weryfikacji skuteczności wielu, powiązanych ze sobą działań organizacji i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia, to takie budowanie sekwencji i powiązań procesów, aby w sposób maksymalny przyczyniały się one do realizacji celu, którym dla organizacji komercyjnej jest zarabianie pieniędzy, a dla jednostki administracji publicznej skuteczne i efektywna realizacja zadań.

Cel ten określa kierunek polaryzacji procesów w w organizacji tak, aby były one skierowane na klienta i jego satysfakcję, gdyż właśnie poprzez zadowolonych klientów firma zarabia, a jednostka publiczna realizuje swoje zadania.

procesy_ulotka_1_page

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]