Szkolenie jest skierowane do pracowników wyższego szczebla odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, menadżerów zarówno wyższego, jak i średniego szczebla, osób zaangażowanych w przeprowadzanie audytów wewnętrznych w organizacji, menadżerów ryzyka, pracowników komórek organizacji przeprowadzających analizę ryzyka, osób odpowiedzialnych za budowanie strategii w organizacji, pracowników wszystkich szczebli odpowiedzialnych za projektowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procesów w organizacji oraz osób pragnących zdobyć umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy o istniejącym ryzyku do podejmowania decyzji.

Czas trwania:

1 dzień (szkolenie prowadzone jest w formie wykładu).

Nabywane umiejętności:

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych w kontekście systemowego podejścia do ryzyka. Uczestnicy dowiedzą się, do jakich działań ustawa zobowiązuje jednostki administracji publicznej w zakresie zarządzania ryzykami, na jakie narażona jest organizacja i dlaczego należy wprowadzać mechanizmy kontroli zarządczej. Szczególny nacisk zostanie położony na rolę i zakres działania audytu wewnętrznego oraz komitetu audytu, zostanie tu także omówiona kwestia analizy ryzyka przy planowaniu audytów oraz role i odpowiedzialności komitetu audytu. Kolejna poruszana kwestia będzie dotyczyła promowania i przestrzegania etycznego postępowania.

Zarys programowy szkolenia:

 • W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

 • Zarządzanie ryzykiem w jednostkach administracji publicznej.

 • Wymagania znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych w kontekście zarządzania ryzykiem.

 • Mechanizmy kontroli zarządczej.

 • Rola i zakres działania audytu wewnętrznego – uwzględnianie analizy ryzyka przy planowaniu audytów.

 • Komitet audytu – rola i odpowiedzialności przy identyfikacji ryzyk i oceny skuteczności środków kontroli zarządcze.

 • Zasady etycznego postępowania – wprowadzenie w tematykę systemów antykorupcyjnych i antydefraudacyjnych.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG