Szkolenie skierowane jest do pracowników szczebla kierowniczego odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, osób odpowiedzialnych za budowę strategii w organizacji, pracowników komórek organizacyjnych przeprowadzających analizę ryzyka w wybranych obszarach operacyjnych, menadżerów odpowiedzialnych za systemy zarządzania, pracowników wszystkich szczebli odpowiedzialnych za projektowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procesów w organizacji oraz osób pragnących zdobyć umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy o istniejącym ryzyku do podejmowania decyzji.

Czas trwania:

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatów)

Nabywane umiejętności:

Wszystkie poruszane w trakcie szkolenia zagadnienia bazować będą na najlepszych praktykach opisanych w standardzie COSO II. W trakcie szkolenia pracownicy pozyskują umiejętności związane ze skutecznym radzeniem sobie z niepewnością i związanym z nią ryzykiem korporacyjnym, zdolnością przewidywania potencjalnych zdarzeń i przygotowania reakcji na nie, efektywną reakcją na powiązane ze sobą skutki oraz zintegrowaną odpowiedzią na różne typy ryzyka, zdolnością identyfikacji i wyboru odpowiednich reakcji na ryzyko, określaniem potencjalnych zdarzeń, definiowaniem wartości dopuszczalnego poziomu (apetytu na) ryzyka, oraz oceną prawdopodobieństwa ich wystąpienia, z wykorzystywaniem potencjalnych zdarzeń jako szans, a nie tylko jako zagrożeń, efektywniejszą oceną potrzeb i lepszą alokacją zasobów dzięki umiejętności przewidywania zdarzeń i skutków jakie mogą się z nimi wiązać.

Zarys programowy szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

 • Identyfikacja obszarów zagrożonych ryzykiem korporacyjnym.

 • Analiza i ocena ryzyka korporacyjnego.

 • Metody reakcji na ryzyko.

 • Ryzyko a szanse.

 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem.

 • Apetyt na ryzyko.

 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym a codzienna działalność organizacji (cele: strategiczne, operacyjne, sprawozdawczości, zgodności).

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

  • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG