Informacja o usłudze

ISO 31000 to międzynarodowy standard zapewniający reguły i ogólne wskazówki wprowadzania zarządzania ryzykiem, dlatego może być wprowadzony w każdym publicznym, prywatnym lub wspólnotowym przedsiębiorstwie, stowarzyszeniu lub grupie. Norma ISO 31000 jest ogólnym, a nie specjalistycznym przewodnikiem dla konkretnego sektora.

Organizacje różnych rodzajów i wielkości poddawane są różnego rodzaju czynnikom i wpływom zewnętrznym, jak i wewnętrznym, które stwarzają niepewność związaną z możliwością osiągania celów przez te organizacje. Efekt jakie ta niepewność wywiera na organizację nazywamy „ryzykiem”.

Wszelkie działania podejmowane przez organizację wiążą się z ryzykiem. Organizacje zarządzają ryzykiem poprzez jego identyfikację i analizę, a następnie ocenę pod kątem postępowania z ryzykiem w celu spełnienia kryteriów ryzyka. W trakcie tego procesu organizacje prowadzą komunikację i konsultacje z stronami zainteresowanymi, a także monitorują i przeglądają ryzyka oraz elementy sterowania które mogą wpływać na zmianę ryzyk, w celu zapewnienia, iż nie jest potrzebne postępowanie z ryzykiem. Niniejszy Standard Międzynarodowy opisuje ten proces w sposób systematyczny i logiczny.

Niniejsza norma ustanawia pewne zasady których przestrzeganie jest niezbędne, aby proces zarządzania ryzykiem był efektywny. Tym samym zaleca się, aby organizacje rozwijały, wdrażały, a także ciągle doskonaliły strukturę, której celem jest integracja procesu zarządzania ryzykiem z kierowaniem, strategią i planowaniem, zarządzaniem, procesem raportowania, politykami, wartościami i kulturą organizacyjną.

Zarządzanie ryzykiem może być zastosowane do całej organizacji, na wielu jej obszarach i poziomach, w każdym czasie, jak również wobec szczególnych funkcji, projektów i działań.

Mimo faktu, iż praktyka związana z zarządzaniem ryzykiem była rozwijana wraz z upływem czasu w różnych sektorach tak, aby spełniać różnorakie potrzeby, to jednak zaadoptowanie zgodnych procesów wewnątrz obszernej struktury zapewni, że ryzyko zarządzane jest w sposób efektywny i skuteczny.

Zakres usługi

  • Analiza zgodności z normą ISO 31000 – raport,

  • Identyfikacja punktów krytycznych z uwzględnieniem istniejących zagrożeń i ryzyk,

  • Dobranie podejścia i opracowanie metody zarządzania ryzykiem,

  • Przeprowadzenie analizy ryzyka oraz pomoc w ocenie,

  • Określenie planu postępowania z ryzykiem,

  • Opracowanie rozwiązań organizacyjnych ograniczających ryzyko,

  • Budowa mechanizmów monitorowania ryzyka w organizacji,

  • Przeprowadzenie warsztatów podnoszących świadomość w zakresie zarządzania ryzykiem dla kadry kierowniczej.

Zakres usług oferowanych przez PBSG w zakresie zarządzania ryzykiem umożliwia organizacjom praktyczne wdrożenie ryzyka operacyjnego lub ram do opracowania mechanizmów zarządczych opartych na analizie wpływu, oczekiwań oraz scenariuszy działań. Projekty realizowane są w sposób szybki, kompleksowy i w pełni profesjonalny. Zespół projektowy składa się z konsultantów z doświadczeniem w zakresie COSO II, ISO 31000, Bazylea II, Solvency II, jak i korporacyjnych programów ERM
Wynik projektu każdorazowo pozwala naszym klientom włączyć zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym w system raportowania i wparcia kluczowych decyzji strategicznego wzrostu wartości firmy.

Poprzez opracowane mechanizmów budowania struktury informacyjnej opartej na incydentach, wskaźnikach, odpowiedziach na wyniki analizy oraz scenariuszy zachowań, projekt PBSG umożliwia całościowe podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem. Dokonując analizy ryzyka przez różne perspektywy struktur w organizacji i linii raportowania, dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla procesów zarządzania przyczynami i skutkami ryzyka.

erm_ulotka_1_page

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego tzw. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, których celem jest poprawienie jakości funkcjonowania spółek giełdowych. Poszczególne rekomendacje i zasady zostały dodatkowo wyjaśnione w specjalnym podręczniku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. autorstwa Andrzeja S. Nortowskiego.

Dobre praktyki zalecają spółkom giełdowym utrzymywanie skutecznych systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skutecznej funkcji audytu wewnętrznego, odpowiednich do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.

Odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymywanie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem ponosi zarząd spółki. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do monitorowania oraz dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania systemu, w oparciu o okresowe sprawozdania dostarczane przez zarząd spółki oraz osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu.

GPW_PBSG_ERM

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń:

Kliknij obrazek oby przejść do działu Szkolenia.

Webinaria

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne webinaria na życzenie.

Kliknij obrazek oby przejść do działu Webinaria.