Informacja o usłudze

Niepewność i ryzyko to nieodłączne elementy każdej działalności gospodarczej. Z jednej strony dają możliwość uzyskania zysków poprzez wykorzystanie pojawiających się szans. Z drugiej zaś przynoszą niespodziewane zdarzenia, które w efekcie generują straty lub są zagrożeniem dla ciągłości działania, czy też istnienia firmy.

W świetle szybko zmieniających się warunków w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa oraz wobec narastającej liczby oraz częstotliwości zdarzeń nadzwyczajnych, wskazane jest podjęcie działań zmierzających do uzyskania z góry określonego poziomu bezpieczeństwa. W jaki sposób określić taki poziom wobec ilości, złożoności i nieprzewidywalności czynników warunkujących działanie przedsiębiorstwa? W jaki sposób postępować, aby mieć pewność co do skuteczności i sensowności działań? Ramowa struktura zintegrowanego zarządzania ryzykiem COSO to warte uwagi rozwiązanie.

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) to nazwa amerykańskiej organizacji zajmującej się tworzeniem dobrych praktyk oraz edukacją w zakresie przejrzystości organizacji. W 1992 roku wydany został dokument COSO I, który traktuje o kontroli wewnętrznej. W roku 2004 opublikowano COSO II – zintegrowaną strukturę ramową dla zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Właśnie z wykorzystaniem terminologii oraz struktury działania zawartej w tym opracowaniu przedsiębiorstwo może usystematyzować wszelkie rodzaje ryzyka oraz zorganizować sposób postępowania z nimi.

Jakie korzyści daje standard COSO II?

 • w usystematyzowany sposób traktuje proces zintegrowanego zarządzania ryzykiem. Wszelkie pojęcia, zasady i słownictwo zostały jasno sprecyzowane, przedstawiono kryteria oceny skuteczności traktowania ryzyka oraz zaprezentowano wytyczne w sprawie samego doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem,

 • zarząd, rada nadzorcza, kierownictwo, czy też komórka audytu wspierane są w podejmowaniu decyzji poprzez regularny monitoring oraz ocenę działania czynności kontrolnych w firmie. Wystąpienie nieprzewidzianych sytuacji jest ograniczone do odpowiednio niskiego poziomu,

 • system zarządzania ryzykiem jest dopasowany do strategii działania firmy oraz jej „apetytu na ryzyko”. Decyzje podejmowane w odpowiedzi na ryzyko są racjonalnie uzasadnione. Co więcej, prawdopodobieństwo i/lub skutek określonych zdarzeń negatywnych zostaje znacząco zmniejszony, a szanse częściej identyfikowane i wykorzystywane.

Zakres usługi

 • Analiza bieżącej sytuacji – strategia firmy, struktura odpowiedzialności,

 • Określenie planu postępowania – rekomendacje,

 • Określenie apetytu na ryzyko oraz sposobów ustalania celów organizacji,

 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wprowadzanego rozwiązania w celu podniesienia świadomości wśród kadry kierowniczej,

 • Ocena funkcjonujących mechanizmów ograniczających ryzyko,

 • Identyfikacja punktów krytycznych oraz zdarzeń wpływających na osiąganie celów,

 • Ocena prawdopodobieństwa oraz skutku realizacji ryzyka,

 • Opracowanie sposobów reakcji na ryzyko o niedopuszczalnym poziomie,

 • Opracowanie polityk i procedur kontrolnych.

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]