Doradztwo w zakresie certyfikacji AEO w Volkswagen Motor Polska

Data projektu: 2008

Wyzwanie:

Wdrożenie rozwiązań przygotowujących do certyfikacji AEO (Authorised Economic Partner) w celu podniesienia wiarygodności w kontaktach z administracją celną. Ustanowienie mechanizmów odpowiedzialnych za właściwą kontrolę obszarów związanych z występowaniem ryzyka.
Co zrobiliśmy:

Kilkuetapowy projekt przewidywał, w pierwszej kolejności, analizę przedsiębiorstwa pod katem możliwości rzeczowego i rzeczywistego wypełnienia kwestionariusza samooceny AEO. Celem analizy było dowiedzenie, że jednostka spełnia kryteria dotyczące przestrzegania wymogów celnych, prowadzanie ewidencji w sposób umożliwiający właściwą kontrolę celną, wypłacalność oraz posiadanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony. Wypełnienie kwestionariusza, przed złożeniem wniosku o świadectwo AEO, dało pewność spełnienia kryteriów wymaganych do przyznania świadectwa AEO.

Kolejny etap wdrożenia dotyczył przede wszystkim przeprowadzenia analizy ryzyka. Wykonana analiza skupiała się głównie na kwestiach związanych z przepływem towarów. Zgromadzono obszerną wiedzę na temat ryzyka, w obliczu którego staje organizacja, oraz wpływu, jaki może ono mieć na postawione sobie cele. Przyjęta i wypracowana z PBSG metodologia umożliwiła dokonanie oceny zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – gdy sytuacja dotyczy większej liczby krajów. Zgromadzona informacja o ryzykach, w postaci mapy ryzyka, pozwoliła opracować plany działania, które miały umożliwić w przyszłości sprowadzenie istotnych ryzyk do akceptowanego poziomu.

Korzyści:

Zdane prace pozwoliły przygotować nie tylko przedsiębiorstwo do uzyskania certyfikatu AEO, ale także wzmocniły cały koncern w konsekwentnym budowaniu przewagi konkurencyjnej w międzynarodowym obrocie towarowym. Zaimplementowana metodologia zarządzania ryzykiem pozwoliła wykazać, że VW Motor Polska prawidłowo zarządza ryzykiem, a posiadane procedury pozwalają na kontrolę istotnych z punktu widzenia AEO obszarów ryzyka.

Wskazane, w trakcie analizy, ryzyka uwydatniły obszary, które wymagały szczególnej uwagi ze strony kierownictwa. Wyselekcjonowanie najbardziej poważnych zagrożeń dało wyjście na przeniesienie większych środków i zasobów w obszary najbardziej krytyczne, z punktu widzenia wyników przeprowadzonej analizy ryzyka.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • Wytyczne AEO
  • szkolenia
  • aCCelerate
  • Analiza ekspercka

Wybrane projekty